Ocena brak

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Przygotowanie do pracy zawodowej

Autor /Lechoslaw Dodano /01.09.2011

W całokształcie przygotowania zawodowego dzieci i młodzieży upośle­dzonej umysłowo wyróżnić można następujące okresy:

      • preorientacja zawodowa prowadzona w klasach początkowych szkoły podstawowej,

  • orientacja zawodowa prowadzona w klasach starszych szkół podsta­wowych,

  • nauka zawodu w szkołach zawodowych specjalnych i w klasach spe­cjalnych przy szkołach zawodowych.

W strukturze społecznych uwarunkowań rozwoju zawodowego mło­dzieży można wyróżnić cały szereg wyznaczników o różnym zakresie od­działywań, takich jak:

Wybór zawodu można rozpatrywać od strony zainteresowań, upodobań i możliwości jednostki lub od strony potrzeb środowiskowo-społecznych. Ta zależność występuje dlatego, że wpływ upośledzenia dotyczy nie tylko sfery psychofizycznej człowieka, lecz również warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich on żyje. Rola czynników socjopsychicznych w rewa­lidacji osób upośledzonych umysłowo jest obecnie przedmiotem badań w wielu krajach ze względu na ich decydujące znaczenie w życiowym ukie­runkowaniu. We współczesnej cywilizacji technicznej wzrost wymagań w pracy zawodowej stwarza dodatkowe utrudnienia dla ludzi upośle­dzonych umysłowo. Stąd potrzeba maksymalnej inwencji i pomocy w tym zakresie.

Do góry