Ocena brak

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Wzbogacenie programów szkolnych

Autor /Beniamin Dodano /02.09.2011

Wielu pedagogów i psychologów stoi na stanowisku, iż niezależnie od możliwości uczniów zdolnych tylko w wyjątkowych przypadkach należy umożliwić im wcześniejsze uzyskanie promocji do klasy wyższej bądź szybsze kończenie nauki na danym szczeblu. Uważają oni, że należy preferować^ takie sposoby kształcenia uczniów zdolnych, które polegają na tworzenie warunków sprzyjających zdobycie możliwie poszerzonego zakresu wiedzy. Wymaga to jednak innego podejścia do ucznia ze strony nauczyciela.

Jego rola powinna sprowadzać się raczej do organizowania czynności poznaw­czych uczniów i sposobów rozwiązywania napotkanych problemów niż przekazywania gotowej wiedzy. Badania pedagogiczne wykazują jednak, że wydłużony czas kształcenia ogólnego wpływa pozytywnie na późniejsze zdobywanie wiadomości i sprawności kierunkowych (np. w okresie stu­diów). Ponadto przebywanie uczniów zdolnych w zespołach klasowych wy­wiera pozytywny wpływ na rozwój osobowości pozostałych uczniów. Wzbogacenie programów szkolnych obejmuje następujące rozwiązania szczegółowe: programy specjalne, treści obowiązkowe i fakultatywne oraz zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

Programy specjalne stanowią najbardziej radykalny sposób wzbogacania treści (obowiązkowych i fakultatywnych). Rozwiązanie to stosuje się głów­nie w szkołach średnich i wyższych. Szczególnie bogate doświadczenia wy­pracowano w tym względzie w USA. Badania wykazały, że uczenie się do­datkowych treści nie miało negatywnych skutków dla wyników nauki szkolnej.

Podobne prace

Do góry