Ocena brak

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Treści obowiązkowe i fakultatywne

Autor /Beniamin Dodano /02.09.2011

W związku z tym, że opracowanie programów dla wszystkich lub więk­szości uczniów zdolnych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, a jed­nocześnie wiąże się z ryzykiem zbytniej jednostronności, wprowadza się rozwiązania łatwiejsze i możliwe do zastosowania w szkołach publicznych. Podstawowym czynnikiem różnicującym treści jest wyodrębnienie przed­miotów obligatoryjnych dla wszystkich uczniów oraz przedmiotów do wy­boru. Listy przedmiotów do wyboru są bardzo obszerne i np. w USA obej­mują niekiedy kilkadziesiąt i więcej przedmiotów. Trzeba dodać, że ten dość złożony system ustalenia treści kształcenia funkcjonuje tam w warunkach elastycznej organizacji procesu nauczania i uczenia się.

Inną formą pracy są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Stwarzają one możliwość rozszerzenia działań dydaktyczno-wychowawczych poza czas przewidziany w planach nauczania. Spełniają one również w znacznym sto­pniu zadania zbliżone do tych, które realizowane są w szkolnictwie amery­kańskim na lekcjach przedmiotów fakultatywnych. W ostatnich latach ob­serwuje się w Polsce niebezpieczną tendencję prawie całkowitego zaniku działalności pozalekcyjnej w szkołach. Odpłatność za większość zajęć poza­lekcyjnych powoduje coraz mniejsze zainteresowania rodziców tą formą pracy ich dzieci. Wydaje się, iż koła zainteresowań są jedną z najwłaści­wszych form rozwijania zdolności uczniów. Trzeba jednak wyraźnie pod­kreślić, że funkcjonujące do niedawna koła zainteresowań na terenie naszych szkół nie spełniały właściwie przypisywanej im roli. Funkcjonowały one (potwierdziły to liczne badania) raczej w roli zespołów wyrównawczych, niż rozwijających zainteresowania i myślenie twórcze uczniów zdolnych.

Luki tej nie wypełniają zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań prowadzo­ne przez domy kultury ze względu na to, że skupiają one dzieci i młodzież, któ­ra nie zawsze jest selekcjonowana pod kątem zdolności i uzdolnień.

Podobne prace

Do góry