Ocena brak

PECULIUM – POJĘCIE I RODZAJE

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Peculium jest to ogół wartości majątkowych które właściciel powierzał niewolnikowi w zarząd zachowując jednakże nad nimi prawo własności i możliwości likwidacji peculium w każdej chwili. Poprzez peculium niewolnik stawał się posiadaczem lecz nie właścicielem określonych dóbr lecz zazwyczaj pobierał z tego tytułu część dochodów. Peculium doprowadziło do polepszenia się sytuacji niektórych niewolników a nawet do możliwości samodzielnego wykupienia się z niewoli. Poprzez peculium niewolnicy uzyskali pewne elementy zdolności prawnej.

Peculium mogło być też przekazane przez ojca swojemu synowi (filius familias). Przedmiotem periculum mogły być pieniądze, przedsiębiorstwo handlowe, gospodarstwo rolne. Wyodrębnienie było tylko ekonomiczne, a nie prawne. Pater familias nadal był jego właścicielem.

Peculium castrense i quasi castrense

Za cesarza Augusta filius familias otrzymał czynną zdolność majątkową . Mógł on od tej chwili zatrzymać dla siebie wszystko to co otrzymał w związku ze służbą wojskową, w ramach peculium castrense. Syn mógł tym majątkiem dowolnie rozporządzać nie wyłączając z tego darowizn i rozporządzeń na wypadek śmierci. Jeśli jednak zmarł nie pozostawiwszy spadkobierców peculium , z racji iure peculii stawało się własnością ojca.

Peculium quasi castrense było tworem okresu poklasycznego. Stanowił go majątek zdobyty przez syna w okresie pełnienia służby cywilnej . Jego reżim prawny był taki sam jak peculium castrense. Nieco później filius familias mógł też zatrzymać majątek pozostawiony mu przez matkę jako bona adventicia.

Do góry