Ocena brak

PATTON GEORGE (1885-1945) - generał

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1909), uczestnik 1 wojny światowej, w której dowodził 304 brygadą czołgów biorą­cą udział w ofensywie nad Mozą. Do­świadczenia z walk i studia prac bry­tyjskiego teoretyka Basila Liddell Harta przekonały go o przełamującej sile broni pancernej, co z powodze­niem wykorzystywał w czasie II woj­ny światowej. W listopadzie 1942 r. w czasie inwazji na północno-zacho­dnią Afrykę (*Torch) dowodził zgru­powaniem Western Task Force o sile dwóch dywizji, które wylądowało w Casablance. W marcu 1943 r. w Tu­nezji przejął dowodzenie II korpusem; w czasie inwazji na *Sycylię dowo­dził amerykańską 7 armią; wykazy­wał talent i fantazję w planowaniu operacji bojowych oraz niesubordyna­cję wobec przełożonych. Jego karierazałamała się po spoliczkowaniu żoł­nierza; incydent opisany w prasie spo­wodował usunięcie Pattona ze stano­wiska dowódcy.

Jednakże gen.Dwight * Eisenhower, głównodowo­dzący wojskami Sprzymierzonychw rejonie Morza Śródziemnego, niezdecydował się na odesłanie go doStanów Zjednoczonych, aby nie po­zbywać się cennego oficera. Pattonpozostał na Sycylii do czasu wyjazdudo Wielkiej Brytanii, gdzie wyznaczo­no mu zadanie dowodzenia nie istnie­jącą 1 Grapą Armii (FUSAG); chodziło o wprowadzenie w błąd Niem­ców co do terminu i miejsca inwazji na Francję. Od stycznia 1944 r. dowo­dził nowo sformowaną 3 armią, która w czasie operacji normandzkiej 25 lipca lądowała na wybrzeżu francu­skim, w drugim rzucie za amerykań­ską 1 armią.

Wkrótce ponownie wy­kazał swoje talenty dowódcze, prowa­dząc oddziały do walki pod Avranches i później w pościgu za woj­skami niemieckimi do Loary, gdzie musiał zatrzymać swe siły ze względu na niedobory paliwa. Jego armia ode­grała ważną rolę w powstrzymaniu niemieckiej kontrofensywy w *Arde-nach w grudniu 1944 r. Po przekro­czeniu granicy Rzeszy w marcu 1945 r. rozkazał wywiesić tablicę in­formującą nadciągające oddziały alianckie, że „wkraczają do Niemiec dzięki uprzejmości 3 armii Pattona".

W kwietniu i maju jego oddziały po­suwały się w czołówce sił alianckich. Po zakończeniu wojny dowodził 15 armią stacjonującą w Niemczech. Zginął w wypadku samochodowym w grudniu 1945 r. na terenie okupowanych Niemiec (Mannheim).

Podobne prace

Do góry