Ocena brak

Parytet siły nabywczej

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Parytet siły nabywczej

Transkrypt

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
CE UW
Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
dr Leszek Wincenciak

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
2/18

Plan wykładu:
Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej
Parytet siły nabywczej w wersji względnej
Burgereconomics
Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej

Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

3/18

Parytet siły nabywczej (PPP)Parytet siły nabywczej (PPP) wywodzi się z prawa jednej ceny
(LOOP)Prawo jednej ceny – homogeniczny produkt na jednym rynku
powinien być sprzedawany po jednakowej cenie, niezależnie od
kraju pochodzeniaWersja absolutna: poziom cen we wszystkich krajach jest taki
sam w przeliczeniu na wspólną walutęWersja względna: zmiana poziomów cen mierzonych w jednej
walucie we wszystkich krajach powinna być taka sama

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

4/18

Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej

Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej

Zasada parytetu siły nabywczej w wersji absolutnej stwierdza, że
kurs walutowy powinien być równy relacji cen takich samych
koszyków konsumpcyjnych wyrażonych w dwóch różnych walutach.
Np. jeśli pewien koszyk konsumpcyjny kosztuje w Europie 100 euro
oraz ten sam koszyk kosztuje w USA 133 dolary, to kurs walutowy,
cena euro wyrażona w dolarach, powinien wynieść 133/100 = 1.33
USD/EUR.
E=

P
P∗

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

5/18

Parytet siły nabywczej w wersji względnej

Parytet siły nabywczej w wersji względnej

Zasada parytetu siły nabywczej w wersji względnej stwierdza, że
zmiana kursu walutowego powinna być równa różnicy w zmianach
poziomów cen wyrażonych w dwóch różnych jednostkach
pieniężnych. Np. jeśli ceny w strefie euro wzrosły przeciętnie o 3%,
zaś w USA o 2,4%, to zgodnie z zasadą PPP w wersji względnej
euro ulegnie deprecjacji w stosunku do dolara o około 0,6%.
∆P
∆P ∗
∆E
=

E
P
P∗

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

6/18

Burgereconomics

Burgereconomics

Tab. 1. Ceny Big Maca wg magazynu ’The Economist’ 2009

Kraj
USA
Wlk. Brytania
Chiny
Str. Euro
Japonia
Polska
Rosja
Szwajcaria

Waluta
USD
GBP
CNY
EUR
JPY
PLN
RUB
CHF

P
3.54
2.29
12.5
3.42
290
7
62
5.6

E
1
0.69
6.84
0.78
89.8
3.48
35.7
1.16

P [USD]
3.54
3.32
1.83
4.38
3.23
2.01
1.74
4.83

E [PPP]
1.00
0.65
3.53
0.97
81.92
1.98
17.51
1.58

+/−
−6.25%
−48.38%
23.86%
−8.77%
−43.18%
−50.94%
36.37%

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

7/18

Burgereconomics

PKB według PPP
Tab. 2. PKB według PPP, 2006 [mld USD]

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20
24

Kraj
USA
Japonia
Niemcy
Chiny
UK
Francja
Włochy
Kanada
Hiszpania
Brazylia
Rosja
Meksyk
Korea
Indie
Szwecja
Szwajcaria
Polska

PKB
13178.350
4377.052
2914.988
2657.842
2435.699
2271.262
1858.336
1278.971
1233.427
1072.357
988.557
948.861
888.443
877.793
393.606
388.679
341.670

PKB PPP
13178.350
4094.499
2671.448
6121.904
2048.992
1970.680
1716.027
1203.740
1269.571
1697.057
1882.354
1402.470
1114.914
2668.832
317.936
283.844
567.938

PKB pc
44063.340
34263.643
35422.063
2021.972
40237.538
37019.835
31801.625
39313.691
27989.026
5741.576
6922.665
9104.285
18395.336
762.137
43190.450
53340.470
8958.008

PKB PPP pc
44063.340
32051.813
32462.642
4657.282
33849.181
32120.569
29366.299
37001.211
28809.205
9086.319
13181.750
13456.647
23084.461
2317.194
34887.181
38953.437
14890.363

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

8/18

Burgereconomics

CHN

AUS

UK

50

20

20

40

10

10

30
0

20

0
10

−10
−10

0

−20
1991

1995

1999

2003

x_uk

2007

1991

p_uk

1995

1999

x_aus

GER

2003

2007

1991

p_aus

1995

1999

x_chn

2003

2007

p_chn

POL

JAP

20

20

10

10

0

0

−10

−10

0

−20

−20

−10

40
30
20
10

1991

1995

1999

x_ger

2003

2007
p_ger

1991

1995

1999

x_jap

2003

2007
p_jap

1991

1995

1999

x_pol

2003

2007
p_pol

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

9/18

Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej

Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej

Zasada parytetu siły nabywczej jest przedmiotem wielu
kontrowersji. Przyczyn, dla których może nie być spełniona jest
bardzo wiele. Teoria PPP wymaga, aby:


rynki finansowe były doskonałe, bez ograniczeń w przepływach
kapitału, podatków, kosztów transakcyjnych itd.rynki dóbr podlegały doskonałej konkurencji, bez kosztów
transportu, bez barier handlowychdobra konsumpcyjne były homogeniczne i posiadały identyczne
udziały w koszykach konsumentów na całym świecie

Wszystkie powyższe założenia są w oczywisty sposób
nierealistyczne.

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej

Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej

Teoria PPP sugeruje, że przyczyną występowania zmian kursowych
są wyłącznie zmiany cen. Jednak, przynajmniej w krótkim okresie,
istnieją odstępstwa od prawa jednej ceny na rynku dóbr (arbitraż
przy istotnych kosztach transakcyjnych nie zrównuje cen
natychmiast, bariery informacji itd.). Gdy LOOP nie jest spełniony,
wówczas PPP również nie będzie.
Ponadto czynniki inne niż monetarne, np. popytowe, mogą
wpływać na kształtowanie się popytu na waluty, co wpływa również
na zmiany kursu walutowego.

10/18

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej

11/18

Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej

Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczejBariery handloweKoszty transakcyjneNiedoskonała konkurencjaDyskryminacja cenowa – Pricing to marketProblemy z porównywalnością koszyków konsumpcyjnych
(różne udziały poszczególnych dóbr)Dobra niehandlowe – efekt Balassy-Samuelsona

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

Trzy zasadnicze założenia modelu:


Bilans płatniczy jest zjawiskiem czysto pieniężnym i dlatego
powinien być analizowany przez pryzmat dostosowań zasobów
pieniądzaRynek międzynarodowy jest efektywny, działa parytet siły
nabywczej, tzn. P = EP ∗Produkcja jest na poziomie pełnego zatrudnienia

12/18

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

13/18

Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

W warunkach płynnego kursu walutowego zmienną, która
odpowiada za równoważenie bilansu płatniczego jest kurs
walutowy. Model monetarystyczny można zatem wykorzystać do
sformułowania czynników wpływających na kształtowanie się kursu
walutowego równowagi w długim okresie.
Równowaga rynków pieniądza:
M
= Y α e−βi
P
Parytet siły nabywczej:

M∗

= Y ∗α e−βi
P∗

P = EP ∗ .

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

Przedstawmy równania opisujące równowagę na rynku pieniądza
w logarytmach i wyznaczmy z nich poziomy cen (zmienne pisane
małymi literami oznaczają logarytmy):
p = m − αy + βi
p∗ = m∗ − αy ∗ + βi∗
Ponieważ z PPP wynika, że e = p − p∗ , to:
e = (m − m∗ ) − α(y − y ∗ ) + β(i − i∗ )

14/18

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

15/18

Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

Fundamentalne równanie:
e = (m − m∗ ) − α(y − y ∗ ) + β(i − i∗ )
lub w kategoriach tempa wzrostu:


e = (m − m∗ ) − α(ˆ − y ∗ ) + β(i′ − i∗ )
ˆ
ˆ
ˆ
y ˆ

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

16/18

Wnioskie = (m − m∗ ) − α(ˆ − y ∗ ) + β(i′ − i∗ )
ˆ
ˆ
ˆ
y ˆ
Waluta krajowa deprecjonuje się, gdy:


podaż pieniądza w kraju rośnie szybciej niż zagranicądochód krajowy rośnie wolniej niż zagranicznynominalna stopa procentowa w kraju rośnie

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

17/18

WnioskiWniosek, że wzrost nominalnej stopy procentowej w kraju
powoduje deprecjację waluty krajowej jest sprzeczny
z wnioskiem wyprowadzonym z modelu opartego na parytecie
stóp procentowychCo powoduje tę sprzeczność?Krótki vs. długi okresStałość vs. elastyczność cenMiędzynarodowy efekt Fishera

Wykład 11 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

18/18

Międzynarodowy efekt Fishera

Załóżmy, że spełniony jest niezabezpieczony warunek parytetu stóp
procentowych:
ˆ
i = i∗ + E e
Dodatkowo, w długim okresie spełniony jest PPP:
ˆ
E e = π e − π ∗e
Z powyższych warunków wynika, że:
i − i∗ = π e − π ∗e
i − π e = i∗ − π ∗e

Podobne prace

Do góry