Ocena brak

Partie polityczne

Autor /Chubdiggiligo Dodano /23.06.2007

Partie polityczne

Pojęcie partii politycznych:
Słowo ?partia? wywodzi się od łacińskich ?pars-część i partie-dzielić. Partie polityczne stanowią ważny element współczesnych systemów politycznych i w różnych formach istnieją we wszystkich państwach. Ich rola i XX w. systematycznie wzrasta. Partia jest to dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, która zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego.

Partie polityczne dzielimy:
ze względu na strukturę organizacyjną
- komitetowe - pełniące rolę komitetu wyborczego (klasyczne przykłady to amerykańskie partie: Demokratyczna i Republikańska: w Polsce zbliżoną strukturę ma Platforma Obywatelska)
- rozwinięte - z rozwiniętą strukturą organizacyjną (np. niemieckie CDU, polskie PZPR, SLD) ze względu na genezę organizacyjną
- parlamentarno- wyborcze - wyłonione z grupy deputowanych, wokół której tworzą się komitety wyborcze, stopniowo integrujące się w jedną organizację (np. niemiecka FDP. brytyjska Partia
Konserwatywna)
- pozaparlamentarne - powstałe z inicjatywy organizacji, której dotychczasowym celem nie był udział w wyborach (np. niemieckie SPD polskie PSL)
ze względu na stopień upartyjnienia kandydatów
- masowe - skupiające dużą liczbę osób, z której wyłaniają się elity partyjne (częściej spotykana
forma wśród partii lewicowych, np. francuska Partia Socjalistyczna)
- kadrowe - zrzesza niewielki procent swych wyborców (częściej partie centrowe, np. Partia Demokratyczna - dcmokraci.pl)
ze względu na typ członkostwa
- z członkostwem bezpośrednim (np. niemieckie FDP)
- z członkostwem pośrednim (np. brytyjska Partia Pracy, Austriacka Partia Ludowa) ze względu na rozdział kompetencji w strukturze partyjnej
- scentralizowane - skupiające władzę w strukturach centralnych partii (np. brytyjska Partia Konserwatywna)
- zdecentralizowane - z szeroką autonomią instancji niższych w podejmowaniu decyzji (np. francuska Partia Socjalistyczna)
ze względu na rodzaj komórki podstawowej
- zakładowe - z komórką podstawową partii w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie (np. radziecka
KPZR)
- terytorialne - z komórką podstawową obejmującą daną jednostkę terytorialną (np. polskie ZChN. PPS)
ze względu na sposób powoływania władz
- demokratyczne - z władzą powoływaną i kontrolowaną przez członków (np. niemieckie CSU. FDP)
- niedemokratyczne - z władzą pochodzącą z mianowania, tzw. zasada wodzostwa

Podobne prace

Do góry