Ocena brak

Parsonsa koncepcja zróżnicowania społecznego

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Zaproponował koncepcję wielowymiarowej stratyfikacji, która ma pewne cechy subiektywnej i obiektywnej stratyfikacji. Odróżnia on uwarstwienie od struktury klas społecznych. Warstwy społeczne składają się z jednostek których położenie ocenia się pod względami:

- członkostwa w komórce pokrewieństwa

- właściwości przypisanych

- osiągnięć

- dóbr

- władzy

- władzy autoryzowanej

Członkostwo w komórce pokrewieństwa – to przynależność do rodziny, w zależności od tego w jakiej rodzinie się urodziliśmy mamy przynależność klasową.

Właściwości przypisane – to cechy jednostki na które jednostka nie ma wpływu, są wrodzone, przynależą niezależnie od jej działalności (płeć, wiek, uroda, siła fizyczna)

Osiągnięcia – to cenione wyniki dokonań jednostki, czyli np. wiedza, doświadczenie, napisana książka, także pieniądze które zarabiamy, a więc nasze osiągnięcia.

Dobra Parsons wyodrębnia dobra, których posiadanie możemy osiągnąć lub je odziedziczyć ( dobra przypisane), wyodrębnia dobra na zasadzie „ile posiadamy”.

Władza – Parsons odwołuje się do Webera, czyli władza to możliwość przeprowadzenia własnej woli w stosunku do innych osób również wbrew ich woli ( poprzez groźbę, przemoc itp.)

Włada autoryzowana – to władza pełniona w obrębie instytucji, autoryzowana czyli taka którą pełnimy za zgodą ludzi jej poddanych.

Te sześć w/w kryteriów decyduje o poleżeniu jednostki w systemie wyższości i niższości w stosunku do innych jednostek, tworzy system stratyfikacji społecznej.

Co zrobić gdy ktoś w jednej dziedzinie jest wyżej a w drugiej niżej?

Parsons mówi: w każdym społeczeństwie niektóre kryteria można nazwać pierwotnymi (najważniejszymi), a inne wtórnymi czyli pomocniczymi. Główne kryterium zależy od systemu wartości w danym społeczeństwie., socjolog nie może tego sam ocenić, jest to tzw. świadomość moralna społeczeństwa.

Wg Personsa w Stanach Zjednoczonych uniwersalistyczni – osiągnięciowy system wartości, oznacza to, że ceni się osiągnięcia niezależnie od dziedziny w której się dokonały.

W Związku Radzieckim wg Parsonsa jest system partykularystyczno – osiągnięciowy, ważne są osiągnięcia tylko w dziedzinie polityki.

Parsons sam nie ustala ile jest klas w społeczeństwie, mówi tylko o kryteriach.

Poza zróżnicowaniem warstwowym Parsons wprowadza pojęcie struktury klasowej w hierarchii klas. Różnica między hierarchią klas i hierarchią warstw polega na tym, że we współczesnych wspólnotach i w większości dawnych wspólnot jednostka nie jest oceniana przez pryzmat własnych cech i osiągnięć lecz wspólnie lecz wspólnie z całą rodziną. Hierarchia klas to hierarchia rodzin przy założeniu, że wszyscy mają ten sam status co status ojca rodziny, rzutuje tu pozycja „głowy” rodziny.

Podobne prace

Do góry