Ocena brak

Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Skład parlamentu brytyjskiego : król , Izba Lordów, Izba Gmin

-skład liczy Izby jest zmienny, uzależniony od liczby jednomandatowych okręgów wyborczych

-kworum Izby Gmin 40 posłów

-organizacja i funkcjonowanie Izby gmin określają przewodniczący – spiker, z drugiej rola partii politycznych i wyłonionych przez nie funkcjonariuszy partyjnych : lidera i whipa.

-Spiker-jest wybierany na pierwszej sesji nowo wybranego parlamentu.

Uprawnienia zewnętrzne-reprezentowanie izby-wewnętrzne przewodniczy debatom strzeże zasad postępowania izby. Obowiązkiem jest aby debata była dobrze

prowadzona, określa czy dany porządek stanowi naruszenie przywilejów poselskich.

Lider Izby Gmin odpowiada za sprawy związane z porządkiem obrad izby ze zrealizowaniem programu rządowego

Whipowie: ich zadaniem jest czuwanie nad dyscypliną we frakcji parlamentarnej, kierowanie taktyką dziania partii.

Organami wewnętrznymi Izby Gmin są jej komisje:

1.Komisja całej Izby- jest to komisja , która i istocie jest Izbą Gmin z tą rózncą że debata toczy się pod patronatem przewodniczącego komisji budżetowej

-komisja ta rozpatruje projekty ustaw o charakterze konstytucyjnym, ustawy finansowe zawierające propozycje budżetowe.

2.Komisje stałe – nie posiadają stałego składu, stałej kategorii spraw, którymi się zajmują-wypełniają funkcję w zakresie ustawodawstwa, przeciętnie w tej sesji powołane jest ok. 10 komisji.

3.Komisje wyspecjalizowane: sprawują kontrolę parlamentarną nad egzekutywą, zajmują się badaniem wydatków , polityki i administracji jednego z departamentów rządowych odpowiadającego zakresowi ich działania.

Mogą być powołane w celu przeprowadzania dochodzenia lub zbadania określonego projektu ustawy na wniosek członka izby.

4. Komisje wspólne obu izb, których członkowie biorą udział określonych pracach na zasadach równej reprezentacji, powoływane na każdej sesji.

Mają komisje wspólne ds. Ustawodawstwa Delegowanego i ds. Konsolidacji Ustaw oraz ds. Postępowania w Zakresie projektów Ustaw Prywatnych.

5.Komisje projektów prywatnych : rozpatrują projekty pod względem wniesienia sprzeciwu przez określony podmiot.

Przywileje Izby Gmin

-uprawnienia służą całej (kolektywne) lub jej członkom (indywidualne), uznawane za niezbędne do sztucznego wykonywania władzy.

-przywileje całej izby: suwerenne prawo do regulowania zasad swojej organizacji i funkcjonowania, strzeżenie własnego składu np. poprzez zarządzanie wyborów uzupełniających

-przywileje indywidualne członków izby: swobodne wykonywanie mandatu przedstawicielskiego poprzez: parlamentarny przywilej wolności od aresztowania i parlamentarny przywilej wolności słowa .

6. Funkcje Izby Gmin

-stanowienie ustaw: konstytucja wyróżnia trzy rodzaje wnoszonych do parlamentu i projektów ustaw: publiczne (mają charakter ogólnych unormowań), prywatne (dotyczą interesów partykularnych lub indywidualnych) i mieszane (określają przedsięwzięcia o charakterze ogólnonarodowym i odnoszą się do lokalnych spraw.

Czytanie projektów ustaw:

Pierwsze czytanie: odczytanie tytułu projektu i określenie dnia, w którym odbędzie się drugie czytanie.

Drugie czytanie: polega na przedłożenie przez wnioskodawcę wniosku o przestąpieniu ustawy w drugim czytaniu; debata ma charakter ogólny i dotyczy zasad projektu: następuje zgłoszenie poprawek skierowanie projektu do komisji – stałych lub wyjątkowo do Komisji Całej Izby , w których toczy się dalsza dyskusja na temat projektu.

Trzecie czytanie: obejmuje przedłożenie sprawozdania komisji na plenum izby oraz dyskusje nad szczegółowymi rozwiązaniami projektu ustawy: przekazanie projektu do Izby Lordów.

Izba Lordów: nie ma prawa odrzucenia projektów budżetowych , a do pozostałych może zaproponować poprawki. Bezwzględna zgoda izby Lordów jest konieczna do uchwalenia ustawy o przedłużeniu kadencji Izby Gmin.

Delegacja ustawowa- danie możliwości wydawania rozporządzeń.

e)kontrola parlamentu nad rządem

-pociągnięcie członka rządu do odpowiedzialności konstytucji lub politycznej

-zapytania poselskie

-kontrola finansowa

-dyskusja nad mową tronową

-możliwość oskarżania członków rządu o naruszenie praw lub działania wbrew interesom

Izba Lordów-zasiadają w niej lordowie duchowni i świeccy (lordowie dziedziczni, lordowie prawa i lordowie mianowani dożywotnio)

-lordowie duchowni to 26 biskupów Kościoła anglikańskiego(dopóki nie zrezygnują z godności biskupiej)

Funkcje Izby Lordów:

-Bezwzględna zgoda Izby Lordów przy uchwalaniu projektu ustawy o przedłużeniu kadencji parlamentu

-weto zawieszające

-inicjatywa nie kontrowersyjnych projektów ustaw: funkcja polega na „odciążeniu” Izby Gmin od rozpatrywania projektów ustaw o bardzo skomplikowanym lub czysto technicznym charakterze

-funkcja opiniodawcza w stosunku do projektów napływających do niej z Izby Gmin i in. Ośrodków władzy

-proponowanie ustawodawstwa, zazwyczaj w przypadkach bardzo szczegółowych lub kontrowersyjnych projektów rządowych, np. jeśli dojdzie do niedokładnego opracowania projektu ustawy ba etapach prac nad nim w Izbie Gmin

-badanie za pomocą specjalnej procedury, projektów ustaw prawnych, kwestii związanych z ustawodawstwem delegowanym oraz ustawodawstwem europejskim

-Izba Lordów wykonuje uprawnienia w zakresie władzy sądowniczej , działając jako najwyższy trybunał apelacyjny pod przewodnictwem lorda Kanclerza.

-kworum Izby stanowi 3 lordów

Monarcha

-jest głową państwa, głową kościoła anglikańskiego w Anglii i prezbitańskiego w Szkocji

-jest symbolem więzi Brytyjskiej Wspólnoty, król nigdy nie czyni źle, nie działa sam

-prerogatywy: zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu, kreowanie nowych parów, mianowanie dostojników kościoła, nadawania odznaczeń i orderów , stosowanie prawa łaski, zatwierdzanie ustaw i aktów o charakterze międzynarodowym.

Podobne prace

Do góry