Ocena brak

Parlamentarny immunitet formalny

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Immunitet mówi o dwóch aspektach:

-procesowy-warunkiem pociągnięcia posła jest zgoda odpowiedniej izby.

-nietykalności oznaczający zakres ograniczenia wolności parlamentarzysty

immunitet formalny ma charakter względny, gdyż nie wyłącza czynu karalności popełnionego przez deputowanego, lecz stanowi tylko tzw. negatywną przesłankę procesową. Cechuje się cechą nietrwałości, gdyż obowiązuje tylko w okresie trwania mandatu tzn. od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu. Do zakresu formalnego nie wchodzi odpowiedzialność cywilna i zawodowa.

Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła senatora do odpowiedzialności karnej za popełniony czyn w drodze uchwały podjętej bezwzględną liczbą głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła, senatora do pociągnięcia odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości- Prokurator Generalny a wniosek o wyrażenie zgody składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu.

Tan drugi wniosek podpisuje i sporządza adwokat prawny. Nowa regulacja konstytucyjna dopuszcza możliwość zrzeszenia się gwarancji płynących z immunitetu formalnego. Postępowanie wszczęte wobec osoby przed dniem wyborów posła ulega na żądanie sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. Poseł nie może być aresztowany i zatrzymany bez zgody Sejmu z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do prawidłowego toku sprawy.

O zatrzymaniu zawiadamia się Marszałka Sejmu, który może żądać wypuszczenia go z aresztu. O toczących się przeciwko posłom postępowaniu karnym Minister dowiaduje się po 60 dniach od ogłoszenia wyników wyborów. Parlamentarzystom przeciwko którym toczy się sprawa karna przysługuje prawo o wystąpienie z wnioskiem do Sejmu Senatu o zawieszenie postępowania karnego do wygaśnięcia mandatu.

Podobne prace

Do góry