Ocena brak

PARLAMENT POLSKI

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Jest dwuizbowy: wyższa - senat, niższa - sejm. Nazwy jednak nie są adekwatne do funkcji, gdyż sejm pełni wyższą funkcę.

SENAT: składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w sposób większościowy, okręgiem jest całe województwo, wybierani są ci, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów z województwa> Prawo wyboru mają obywatele od 18 roku życia, senatorem może zostać osoba która ukonczyła 35 lat i mieszka w Polskce min. od 5 lat i jest jej obywatelem. Kadencja jest identyczna z kadencją sejmu. Kompetencje - inicjatywa ustawodawcza, ma prawo zatw. lub odrzucić ustawy i wpr. poprawki, kontroluje ustawy sejmowe, wybiera prezesa NIK-u i rzecznika praw obywatelskich, przedst. w KRRiTV i Kr.Radzie Sądownictwa (z sejmem). Obradami kieruje marszałek i wicemarszałek. Komisje senackie dzielą sie na: problemowe lub branżowe).

SEJM: ma większe kompetencje, 460 posłów wybieranych na 4 lata, kadencja może być sktócona np. na wniosek prezydenta. Marszałek sejmu kieruje jego obradami. Gdy zabraknie prezydenta marszałek przejmuje jego funkcje, gdy tego zabraknie obowiązki spadają na marszałka senatu. Prezydium sejmowe planuje i kieruje pracami izby. Konwent seniorów - jest to prezydium + przewodniczący klubów poselskich; planuje i organizuje działalność izby. Komisje sejmowe - w nich odbywa się większość prac sejmu. Kluby poselskie tworzy conajmniej 15 posów, koła poselskie conajmniej 3. Posłą i senatorom przysługują immunitety.Wybory: powszechne, równe, tajne, bezpośrednie, proporcjonalne - przepr. w wielomandatowych okręgach, mandaty dzieli się w zależności od liczby głosów).

Do koalicji 8% głosów, a do patrii 5%. Prawo wyboru - od 18 lat, poseł - 21 lat, 5 lat mieszkający w Polsce na stałe. Kompetencje sejmu: ustrojodawcze (uchw. konst.), ustawodawcze (sejm uchwala ord. wyborcze, budżet, rozstrzyga o prawach i obowiązkach), kreacyjna - uczestniczy w powoł. rządu, wybiera i powołuje tryb. konstytucyjny i stanu, prezesa, rzecznika praw obyw., 1 prezesa sądu najwyższego, przedstawiciela w radzie sądowniczej, kontrolna (wyk. budżet, udziela absolutorium rządowi,kontroluje rząd, może znieść wniosek premiera, ma prawo do interpelacji i zapytań. Inicjatywę ustawodawczą ma min. 15 posłó, senat, prezydent, rząd, min. 100.000 obywateli z prawem wyboru.

ZGROMADZENIE NARDODOWE - połączenie izby senatu i sejmu. Uchwala i nowelizuje konstytucję, stwierdza ważność wyboru prezydena i przyjmuje przysięgę, decyduje o postawieniu go w stan oskarżenia lub o pozbawieniu go stanowiska.

Tryb ustawodawczy:debata - pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmu (można odrzucić wniosek), II czytanie - sejm wysyła sprawozdanie komisji (debata nad projektem), III czytanie - głosowanie, częstwo wpr. poprawki - projekt wraca do komisji, po III czytaniu projek trafia do senatu. Prezes może podpisać, zawetować lub skierować do tryb. konstytucyjnego by sprawdzić czy ustawa jest zgodna z konstytucją. W razie weta sejm może przegłosować weto 2/3 głosów i prezes musi to podpisać.

Podobne prace

Do góry