Ocena brak

Parlament Francji

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- jest dwuizbowy: Zgromadzenie Narodowe i Senat  

- parlament działa w trybie sesyjnym (obowiązuje jedna sesja zwyczajna w roku, ale w trakcie sesji nie może zebrać się na więcej niż na 120 posiedzeń).

- Odbywać się mogą także sesje nadzwyczajne zwoływane przez prezydenta na wniosek premiera lub większości członków Zgromadzenia Narodowego.

- Na czele każdej z izb stoi przewodniczący, kierujący jej obradami.

- Jednym z ważniejszych organów jest biuro (prezydium), w którego skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarze, kwestorzy.

- W skład izb wchodzą komisje stałe (po sześć w każdej z izb) oraz komisje specjalne i śledcze.

- Obie izby działają na podstawie wewnętrznie obowiązujących regulaminów

- ma obowiązek przedkładać do kontroli z punktu widzenia zgodności z konstytucją

Radzie Konstytucyjnej przyjęte przez izby regulaminy

- posłowie posiadają immunitet formalny (obejmuje tylko okres sesji parlamentu, w trakcie którego nie może być pociągany do odpowiedzialności karnej lub aresztowany bez zgody Prezydium izby do której należy) i materialny.

- podstawową jego funkcją jest uchwalanie ustaw i kontrola działalności rządu

- rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji oznacza rozwiązanie wyłącznie

Zgromadzenia Narodowego. Prawo do tego przysługuje prezydentowi po zasięgnięciu opinii premiera oraz przewodniczących obu izbUprawnienia ustawodawcze parlamentu ograniczono przez:

- przyznanie prezydentowi prawa przechodzenia ponad parlamentem do społeczeństwa w drodze referendum

- wyliczenie dziedzin, w których parlament może uchwalić ustawy

- powstanie możliwości przyjmowania ustaw bez głosowania (np. rząd stawia w związku z projektem ustawy wniosek o wotum zaufania)

- przyznanie rządowi prawa wydawania ordonansówTryb uchwalanie budżetu – konstytucja daje 70 dni nad projektem ustawy budżetowej. Nieukończenie w tym czasie prac daje rządowi prawo ogłoszenia tego aktu w formie ordonansu; nie można tego czynić w przypadku odrzucenia projektu przez obie izby.

Podobne prace

Do góry