Ocena brak

Park Narodowy „Ujście Warty"

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Położony w Kotlinie Gorzowskiej, w zach. części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, u ujścia Warty do Odry. Powierzchnia ok. 8 tys. ha, w tym pod ochroną ścisłą 682 ha. Otulinę, niemal w całości, stanowi obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty". W 1977 r. pod nazwą „Rezerwat Słońsk" ochroną objęto obszar zbiornika zalewowe­go (w 1984 objęty Konwencja Ramsar) jako obszar szczególnie cenny dla ochrony pta­sich siedlisk. W 1996 r. powołano Park Kra­jobrazowy „Ujście Warty". 1 VII 2001 r. po­wstał Park Narodowy „Ujście Warty".
Do XVIII w. istniała tu szeroka śródlądowa rzeczna delta Warty. W wyniku prac regu­lacyjnych, m.in. w XVI w. powstały obwa­łowania Odry, a w XVIII w., Warty oraz sys­tem kanałów i rowów. W 1788 r. przeko­pano ujściowy odcinek Warty (Kanał Fry­deryka Wilhelma). W l. 1828-1832 powsta­ły wały lewobrzeżne, które zamknęły ob­szar zbiornika retencyjnego o pow.  51 km2.
W pocz. XX w. wybudowano 5 przepom­powni, a na tereny okoliczne, dotąd pra­wie nie zaludnione, przybyli osadnicy, nie­zbędni do utrzymania i konserwowania sys­temu kanałów i rowów melioracyjnych.
Teren Parku Warta dzieli na dwie części. Obszar na pn. od niej nosi nazwę Obwodu Ochronnego „Polder Północny", na pd. zaś, bliżej Kostrzyna, znajduje się Obwód Ochronny „Chyrzyno" oraz Obwód Och­ronny „Słońsk", tworzące tzw. Kostrzyński Zbiornik Retencyjny, gdzie wahania pozio­mu wody w ciągu roku dochodzą do 4 m. Rzeki (Warta, Postomia), jeziora (Kostrzyń-skie, Kapeloniaste, Ośniańskie), kanały (m. in. Starej Warty) oraz łąki i bagna to obszar, na którym stwierdzono występowanie po­nad 260 gat. ptaków, w tym 174 lęgowych, 38 gat. ssaków, 35 gat. ryb, ponad 500 gat. roślin naczyniowych. Wśród ptaków znaj­dują się 64 gat. tzw. „specjalnej troski", szczególnie cenne i rzadkie, w tym 31 gat. lęgowych: derkacz, rybitwa białoczelna, wodniczka, żuraw, bąk i bielik; 4 gat. per-kozów, 7-8 gat. kaczek. Właściwie o każ­dej porze roku można obserwować przy­bywające tu w różnych celach ptaki. Latem pierzą się ptaki wodne i błotne: kaczki, gę-gawy, łabędzie nieme i łyski. Przebywają także bociany czarne. Jesienią zatrzymują 
się arktyczne gęsi do 200 tys. Zimują: łabę­dzie krzykliwe i nieme, kaczki, gęsi i bieliki (nawet ok. 50 osobników). Do początków maja można obserwować toki batalionów.
Wart obejrzenia jest Obwód Ochronny „Polder Północny". Najlepiej zwiedzać go ścieżką rowerową, liczącą 30 km. Na jej tra­sie rozmieszczono 20 tablic informacyjnych oraz trzy wiaty. Ok. 1,5 km od Koryta Starej Warty, w Dąbroszynie można zwiedzić cie­kawy zespół pałacowo-folwarczno-parko-wy, a w Parku Dolnym (obok Pałacu) impo­nujący okaz miłorzębu japońskiego.
W Słońsku, d. siedzibie wielkiego mistrza Joannitów (Zakon Rycerski Św. Jana Chrzci­ciela Szpitalników Jerozolimskich), kościół gotycki z 1474-1508, przebud. w 1652­1667, z wieżą z 1817 wg proj. K.F. Schinkla i ruiny zamku Joannitów.
Noclegi w Słońsku w gospodarstwach agro­turystycznych oraz w hotelu w Kostrzynie.

Podobne prace

Do góry