Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Ochrona środowiska zmierza do zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź degradacją walorów przyrodniczych i cech estetycznych krajobrazu na określonych obszarach, z uwzględnieniem ich znaczenia jako terenów rekreacyjnych. Jest ona realizowana przez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Idea tworzenia wyodrębnionych obszarów chronionych zrodziła się w krajach zachodnich. Wychodzono tam z założenia, że przy istniejącej presji różnorodnych czynników niszczących dotychczasowe formy ochrony są niewystarczające.

W Polsce proces formalnego tworzenia parków krajobrazowych zapoczątkowany został w 1976 r. utworzeniem 2 parków: Suwalskiego i Wigierskiego. Do chwili obecnej powstały 102 parki krajobrazowe, które wraz ze strefami ochronnymi zajmują łącznie 1,97 mln ha.

Do największych zalicza się Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, którego powierzchnia wynosi prawie 60 tys. ha

Najsłabszą, choć ważną formą ochrony są obszary chronionego krajobrazu. Z jednej strony spełniają one rolę terenów żywicielskich (ekosystemy rolne, leśne), z drugiej zaś stanowią najważniejsze tereny dla wypoczynku pobytowego i masowego wypoczynku świątecznego. Istnieją obecnie 344 obszary chronionego krajobrazu, które zajmują 5,8 mln ha, to jest 18,6% powierzchni kraju.

Wszystkie wymienione formy przestrzennej ochrony przyrody tworzą spójny, choć wyraźnie zróżnicowany krajowy system obszarów chronionych. Ten harmonijny układ o dużym potencjale biologicznym przywróci, jak należy sądzić, przyrodnicze powiązania przestrzenne między funkcjonującymi obszarami chronionymi, wpływając na charakter stosunków wodnych i klimatycznych w całym kraju oraz zabezpieczy przed degradacją zachowane jeszcze walory środowiska przyrodniczego.

Podobne prace

Do góry