Ocena brak

Papiery wartościowe emitowane przez bank w formie S.A.

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Akcje banku są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczanych do obrotu publicznego. W okresie roku licząc od daty wpisania banku do rejestru, zbycie akcji imiennych może nastąpić za zgodą KNB. Zmianie na akcje imienne podlegają również akcje na okaziciela, które nie są przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi

Bank może emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Bank informuje prezesa NBP o zamiarze emisji papierów wartościowych na 30 dni przed terminem emisji wskazując warunki i wartość emisji. Bankowy papier wartościowy służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub innej walucie wymienialnej.

Jego treść obejmuje:

  • wartość nominalną

  • zobowiązanie banku do naliczenia określonego oprocentowania wg stopy procentowej dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej w określonych terminach

  • oznaczenie posiadacza papieru wartościowego jeżeli jest imienny lub na okaziciela

  • zasady przenoszenia praw wynikających z papieru wartościowego

  • numer papieru i datę emisji

  • podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku

Podobne prace

Do góry