Ocena brak

Papiery wartościowe

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

Papiery wartościowe: dokumenty wydawane przez określone prawem podmioty,stwierdzające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi.Są one klasyfikowane wg.różnych kryterów.

 Najważniejszym kryterium podziału są prawa, z tego względu papiery wartościowe dzieli się na: papiery reprezentujące wierzytelności pieniężne,np obligacje,czeki,weksle-ucieleśniają one prawa właściciela(w stosunku do dłużnika)do kwoty pieniężnej oraz do ustalonego oprocentowania, papiery dokumentujące udział w spółce(akcje),które nadają prawa do współwłasności majątkowej,papiery uprawniające do zarządzania przedmiotami, nad którymi wystawca dokumentu sprawuje pieczę.

Dywidenda(łac. dividendum - rzecz do podziału) - dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki akcyjnej. Występuje również w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. O terminie i wysokości dywidendy decyduje walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Najczęściej spotykane papiery wartościowe to:akcje,obligacje,czeki,weksle.

AKCJA:dokument stwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej.Właściciel akcji ma prawo do uczestniczenia w podziale zysków spółki(dywidenda) oraz ewentualnie w zależności od rodzaju akcji,prawo do uczestniczenia w kierowaniu spółką,a także w podziale jej majątku w razie likwidacji.

Cechy akcji: posiadacz akcji musi w zamian za nią wnieść do spółki gotówkę lub aport;wartość nominalna każdej akcji spółki danej emisji jest taka sama;akcja jest tytułem dającym prawo do udziału w kapitale;akcje są zbywalne.

W obrocie akcjami występują wartości:nominalna(odpowiednik majątku,którym akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki.Stanowi ją kwota,na którą opiewa dokument akcji),emisyjna(cena,za którą społka sprzedaje akcje pierwszym nabywcom),rynkowa( cena, którą w danym momencie można uzyskać w razie sprzedaży akcji na runku papierów wartościowych. Akcje wystawiane są na okres nieograniczony.Kresem ich”życia:jest likwidacja firmy.

OBLIGACJE:papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Obligacje mogą byc emitowane przez skarb państwa bądź korporacje (są wtedy dopuszczane do obrotu giełdowego) bądź np. gminy lub miasta (obligacje komunalne).

CZEK-pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.Wystawcę czeku nazywamy trasantem. Może nim być każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy. Trasatem czeku jest natomiast bank, który prowadzi rachunek trasanta. Remitentem czeku jest osoba fizyczna lub prawna, na którą czek wystawiono. Czek można wystawić na określoną osobę (czek imienny) lub na okaziciela. Prawa z czeku mogą być przenoszone przez indos. Istnieje również forma czeku wystawionego na określonego remitenta, bez prawa przenoszenia uprawnień na inną osobę (czek rekta).

Czeki dzielimy na:gotówkowe - zlecające bankowi wypłatę gotówki;rozrachunkowe - służące do rozliczeń bezgotówkowych.

WEKSEL:papier wartościowy. Pomimo tego, że jest to papier wartościowy nie musi być on wystawiany na blankiecie urzędowym, jak się powszechnie sądzi, zaprezentowanym na obrazku, tzn. może być wystawiony nawet na zwykłej kartce papieru i będzie ważnym wekslem, jeżeli zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 1 (weksel ciągniony) lub 101 (weksel własny) prawa wekslowego oraz znak opłaty skarbowej. Weksel inkorporuje (zawiera w sobie) prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej kwoty pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako remitent.

Wyróżnia się dwie zasadnicze postacie weksla:weksel własny - (solaweksel) przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez wystawcę jego odbiorcy czyli remitentowi;weksel ciągniony (trasowany, trata) - udzielone przez wystawcę (trasanta), skierowane do innego podmiotu (trasata), polecenie zapłacenia remitentowi sumy wekslowej.

Funkcje weksla:kredytowa - ze względu na odroczony termin płatności weksla;płatnicza - wręczany jest przy zakupie towarów i usług; gwarancyjna - odpowiedzialność wszystkich uczestników stosunku wekslowego, podpisanych na wekslu;obiegowa - możliwość przenoszenia weksla przez indos;refinansowa - możliwość złożenia weksla do dyskonta.

 

Podobne prace

Do góry