Ocena brak

Państwowy dług publiczny

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Przez państwowy dług publiczny rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów i tylko z tych tytułów:

  1. wyemitowanych papierów wartościowych,

  2. zaciągniętych kredytów i pożyczek,

  3. przyjętych depozytów,

  4. wymagalnych zobowiązań

  • jednostek budżetowych

  • wynikających z ustaw i orzeczeń sadu, udzielonych przez państwo poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Przez dług Skarbu Państwa rozumie się nominalne zadłużenie Skarbu Państwa.

Podobne prace

Do góry