Ocena brak

PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

To jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które - co do zasady - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa. P.j.b., uzyskujące dochody z: 1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej; 2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżtowej; 3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. W zakresie ustalonym w ustawie o finansach publicznych p.j.b. mogą gromadzić na tym rachunku także dochody uzyskiwane z innych tytułów. Dochody własne p.j.b. mogą być przeznaczane na cele wskazane w ustawie o finansach publicznych.

Odrębny charakter mają fundusze motywacyjne. Są one środkami finansowymi gromadzonymi rzez p.j.b. na wyodrębnionych rachunkach bankowych, z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Fundusze motywacyjne są przeznaczone na nagrody dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dochodów budżetu państwa. W przypadku gdy więcej niż jedna jednostka budżetowa jest uprawniona do gromadzenia funduszu, wielkość części dochodów budżetu państwa przeznaczonych na fundusz motywacyjny w sumie nie może być większa niż wielkość określona odrębną ustawą. Fundusze motywacyjne nie są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Fundusze motywacyjne wprowadzono po zniesieniu tzw. środków specjalnych.

P.j.b. są tworzone (łączone, likwidowane) przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów. Prowadzą swoją działalność na podstawie planów dochodów i wydatków. Mogą one również tworzyć gospodarstwa pomocnicze. Status p.j.b. mają przede wszystkim urzędy państwowe (np. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), a także sądy i trybunały, organy ochrony prawnej (NIK, regionalne izby obrachunkowe), jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, wojska itd.

Podobne prace

Do góry