Ocena brak

Państwowa Inspekcja Pracy

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Jest to organ podległy Sejmowi.

PIP tworzą Główny Inspektor Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy pracy.

PIP kieruje Główny Inspektor pracy , powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Zastępców GIP powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek Głównego Inspektora Pracy.

Okręgowych Inspektorów Pracy powołuje i odwołuje GIP.

PIP powołana jest do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy , w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nadzorem i kontrolą PIP są objęte wszystkie zakłady pracy. Do inspektora pracy należy ściganie wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej , a także innych wykroczeń , gdy ustawa tak stanowi.

Sciganie wykroczeń odbywa się na zasadach i w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nadzór nad PIP sprawuje Rada Ochrony Pracy.

Podobne prace

Do góry