Ocena brak

Państwo jako przedmiot socjologii

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Państwo jest to grupa na pograniczu grupy celowej i terytorialnej. Jest to zbiorowość obywateli podporządkowana władzy suwerennej mieszkająca na określonym terytorium, do którego ogranicza się władza.

Państwo jest polityczną organizacją zbiorowości terytorialnej, w której na gruncie tradycji kulturalnej lub etnicznej istnieje władza polityczna. 

Koncepcje państwa:

- umowa społeczna – (Rousseau) jednostki poddają się woli zbiorowej i stają się poddanymi ale tylko sobie

- klasowa teoria państwa – (Marks) w wyniku rozwoju sił wytwórczych następuje podział na klasy

- państwo jako społeczność naturalna – (Arystoteles) jednostka ludzka musi żyć we wspólnocie politycznej, aby nie tylko zaspokoić wszystkie swe potrzeby, ale by rozwinąć swe człowieczeństwo

Państwo to struktura organizacyjna narodu, która pełni określone funkcje i posiada określone cechy.

Cechy:

- władza na określonym terytorium

- inkluzywność (nie organizuje całkowicie życia obywateli)

- ekskluzywność (monopol i wyłączność)

Funkcje (ogólnie celem państwa jest realizacja dobra wspólnego):

- funkcje zewnętrzne – zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu i przedstawicielstwa w stosunkach międzynarodowych

- funkcje wewnętrzne:

1. ustrojowa

2. ochronna

3. ogólnego sterowania życiem społ.

4. produkcyjna (dostawca dóbr, nie tylko materialnych)

5. regulacja rynku (system prawny, który zapewnia warunki dla wolnej konkurencji i właściwego funkcjonowania ryku)

Typologia państw:

- państwa unitarne

- państwa złożone

Relacje naród – państwo

Odrębność narodu jako wspólnoty ideologiczno–kulturowej, od państwa jako społeczności polityczno–administracyjnej.

Relacje w 3 aspektach:

- genezy narodu i państwa

- rozdział funkcji (zależność państwa od narodu i narodu wobec państwa)

- relacje między instytucjami narodu i państwa

Co było pierwsze: Państwo czy Naród ?

Wg Rybickiego problem ten nie wymaga bezwzględnego rozstrzygnięcia, gdyż obce drogi były możliwe.

Zakłada się że między narodem i państwem ma zachodzić stosunek komplementarności – dopełnienia się wzajemnego.

Podobne prace

Do góry