Ocena brak

Państwo a społeczeństwo – znaczenie pojęć wczoraj i dziś

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Państwo jest to wyodrębnione terytorium , zamieszkiwane przez ludność i mającerząd sprawujący władzę zwierzchnią. Przynależność do państwa jest sformalizowana i powstaje przez nabycie obywatelstwa. Państwo jest podstawową forma, organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego.

Przez długi czas toczyły się ożywione spory o pochodzenie państwa . Ukształtowało się kilka teorii :

- Od Arystotelesa wywodzi się koncepcja traktująca państwo jako wytwór naturalnego społecznego instynktu człowieka

- teorie deistyczne akcentują boskie pochodzenie państwa

- teoria przemocy - podbojem jednych plemion przez drugich,

- teorie patriarchalne - jako produkt ewolucji władzy naczelnika plemienia

- koncepcja umowy społecznej wywodzi się z porozumienia zawartego pomiędzy wolnymi ludźmi w celu ochrony interesu zbiorowego i przekazaniu praw do rządzenia suwerenowi - jednostce lub ludowi.

Wszystkie wymienione teorie mają jeden element wspólny : podkreślają, że państwo powstaje na określonym etapie rozwoju społecznego i zastępuje inne niepaństwowe formy organizacji życia grupowego.Klasyfikacja państw w perspektywie rozwoju historycznego:

- Niewolnicze,

- Feudalne,

- kapitalistyczne,

- socjalistyczne ( komunistyczne )

- tzw. państwa III świata.

Kryterium różnicującym poszczególna typy państw stanowi dominujący sposób produkcji dóbr materialnych oraz charakter stosunków społecznych ( w tym stosunków własności).

Państwa można podzielić również na :

- rozwinięte

- rozwijające się

- zacofane

Z uwagi na formę rządu można rozróżnić państwa :

- parlamentarne

- prezydenckie

- monarchie

- republiki

Z uwagi na reżim polityczny wyróżniamy państwa :

- demokratyczne

- autorytarne

- totalitarne

Biorąc pod uwagę charakterystykę społeczeństw wyróżniamy państwa

- pre - industrialne,

- industrialne

- post- industrialne.

Społeczeństwo jest pojęciem szerszym niż państwo. Państwo od okresu oświecenia (umowa społęczna) jest tworem sztucznym, a społeczeństwo czymś naturalnym. Wcześniej te pojęcia były tożsame.

Do góry