Ocena brak

PANSTWA ROZWIJAJĄCE SIĘ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Autor /adas Dodano /28.03.2011

Borykające się z licznymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć poczynionych w tej dziedzinie, lecz niektóre z nich można przytoczyć jako stosowne przykłady.W 1964 r. podczas obrad I konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie utworzono grupę 77. nazwę zawdzięcza liczbie państw rozwijających się, a wchodzących w skład UNCTAD. Celem działania grupy 77 jest współpraca na rzecz obrony interesów ekonomicznych oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w rokowaniach z państwami gospodarczo wysoko rozwiniętymi. W 1967 r. podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych sformułowano jej program w Karcie Algierskiej. Ilość członków grupy 77 stale wzrastała i od połowy lat 80-tych było ich już 125.

Powstawały również organizacje tworzące regionalny wspólny rynek .przykładem są: Arabski Wspólny Rynek, Karaibskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Funkcjonują ponadto liczne organizacje współpracy gospodarczej i społecznej, w tym Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-wschodniej, czy Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Azji Południowej. Ważną rolę odgrywa utworzona w 1960 r. Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej(OPEC), której decyzje w związku wojną na Bliskim Wschodzie w 1973 r. wywołały poważne perturbacje polityczne i gospodarcze w świecie.Państwa rozwijające się tworzą również wielkie organizacje regionalne: Ligę Państw Arabskich, Organizację Państw Amerykańskich, Organizację Jedności Afrykańskiej.Obok dążeń integracyjnych państw Trzeciego Świata można między nimi zaobserwować wiele sprzecznych interesów i konfliktów.

Ich podłoże stanowią przede wszystkim problemy terytorialne, etniczne i religijne. Spory i konflikty zbrojne destabilizują stosunki międzynarodowe w skali regionalnej i przyczyniają się do zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa w skali globalnej. Przez dziesiątki lat obszary Trzeciego Świata były przedmiotem rywalizacji między Wschodem i Zachodem. Niektóre regiony miały szczególne znaczenie strategiczne i gospod. Rządy wielu wyzwolonych państw stawały przed trudnym problemem wyboru drogi rozwoju. Wykorzystując to rywalizujące ze sobą bloki próbowały narzucić krajom rozwijającym się preferowane przez siebie rozwiązania ustrojowe.

Walka Wschodu i Zachodu o wpływy w Trzecim Świecie była przez kilkadziesiąt lat jedną z najważniejszych w rywalizacji globalnej. Po zakończeniu zimnej wojny Trzeci Świat przestał być płaszczyzną współzawodnictwa między mocarstwami. Co więcej, doszło do wygaszenia i zakończenia kilku poważnych, długotrwałych konfliktów zbrojnych. Mimo to rejony Trzeciego Świata pozostają miejscami wzmożonych turbulencji politycznych i militarnych. Jednocześnie pogłębiają się tam tendencje do rozwoju współpracy opartej na powszechnie aprobowanych zasadach Karty Narodów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry