Ocena brak

Pałac w Rogalinie

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Geometryczny park francuski na tylach pałacu, jeden z najlepie) zachowanych w Polsce, płynnie przechodzi w angiel­ski park krajobrazowy obejmujący nadwarciańskie łąki z największym w Europie skupiskiem starych dębów.

Wzniesiony w latach 1768--1776 dla twórcy potęgi rodu Raczyńskich, Kazi­mierza, łączy cechy stylu barokowe­go i klasycy stycznego Ostami etap prac, w którym brali udział ulubieni architekci króla Stanisława Augu­sta: Dominik Merlini i Jan Chry­stian Kamsetzer, zakończono w ro­ku 1815. Powstała niemal monar­sza rezydencja, zaliczana do naj­wspanialszych w Wielkopolsce. Wnuk Kazimierza, Edward Raczyń­ski, fundator istniejącej do dziś bi­blioteki publicznej w Poznaniu, był jednym z najbardziej zasłużonych Wielkopolan XIX wieku. Zaintere­sowania kulturalne dziadka kon­tynuował jego imiennik, Edward Aleksander, któremu zawdzięcza­my powstanie niezwykle cennej kolekcji obrazów. Eksponował ją w specjalnie wybudowanym w tym celu w 1910 roku przeszklonym pawilonie w ogrodzie. Mimo strat poniesionych w czasie II wojny światowej (z 500 dziel zbiór zmalał 

do ok. 300) możemy dziś podziwiać min. płótna Malczewskiego i Wyspiańskiego.
Ostatnim właścicielem Rogalina byl Edward Raczyński (1891--1993), wybitny polityk i dyplomata, w latach 1934-1945 ambasa­dor RP w Londynie, a później ostatni prezydent rządu emigracyj­nego. W 1991 roku, w setną rocznicę urodzin, przekazał cały swój majątek w formie fundacji narodowi.

Podobne prace

Do góry