Ocena brak

Oznaczenie przepisów ustawy

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

1) Podstawową jednostką redakcyjną jest artykuł.

2) Każdą samodzielną myśl ujmuje się a artykuł. Artykuł w miarę możliwości powinien być jednozdaniowy.

3) Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy.

W ustawach określonych jako "kodeks" ustępy oznacza się paragrafami.

4) W obrębie artykułu( ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części:

- wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty,

- wyliczenie może kończyć się wspólną częścią, odnoszącą się do wszystkich punktów.

5) W obrębie punktów można dokonywać dalszego podziału wyróżniając litery.

6) W obrębie liter można dokonywać dalszego wyliczenia wprowadzając tiret.

7) Artykuł oznacza się skrótem "art." i cyfrą arabską z kropką z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie całej ustawy. W ustawie wprowadzającej ustawę określaną jako " kodeks" numer artykułu można oznaczyć cyfrą rzymską.

8) Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu,

9) Punkty oznacza się cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu albo ustępu. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką, chyba ,że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów. Tutaj stawia się kropkę po części wspólnej.

10) Wyliczenie w obrębie punktów oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych dla języka polskiego (ą, ę ,ć ).

11) Każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średnikiem, albo kropką, chyba, że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich tiret. W takim przepadku,przecinek, średnik, albo kropkę stawia się po części wspólnej.

12) Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniemumieszczonym w tym samym wierszu. Artykuły i ustępy rozpoczyna się od akapitu.

13) Przepisu artykułu podzielonego powołuje się w następującej kolejności: "art.,... ust. ... pkt.. lit... tiret...", bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych.

14) Artykuły grupuje się w rozdziały, rozdziały w działy, a działy łączy się w tytuły. W ustawie określanej jako "kodeks" tytuły można grupować w księgi, a księgi w części. W ustawie takiej można wyjątkowo wprowadzić oddziały jako jednostki systematyzacyjne rozdział.

15) Rozdziały (oddziały) numeruje się cyframi arabskimi (1), a jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia -cyframi rzymskimi (I).

Podobne prace

Do góry