Ocena brak

Outsourcing

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

Przekazywanie na zewnątrz przedsiębiorstwa niektórych funkcji i komórek z różnych dziedzin działalności i korzystanie z usług i produktów oferowanych przez zewnętrzne firmy. Cel: koncentracja na podstawowej działalności i obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo pozbywa się przede wszystkim tych zadań, które na zewnątrz są wykonywane taniej, lub lepiej.

Na skutek outsourcingu następuje zwiększenie swobody strategicznej działalności przedsiębiorstwa macierzystego, tzn. możliwości wyboru partnerów wzmacniających skuteczność i efektywność działalności kluczowej. Następuje zwiększenie elastyczności działania przedsiębiorstwa macierzystego, szybkości jego dostosowania do wymagań otoczenia. Redukcja problemów operacyjnych, która następuje w wyniku outsourcingu, umożliwia koncentrację kierownictwa przedsiębiorstwa na problemach strategicznych.

Dzięki temu może być osiągnięty cel rynkowy polegający na poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa macierzystego na jego rynkach. Koncentracja na działalności kluczowej powinna doprowadzić do obniżenia kosztów działalności, lepszego wykorzystania majątku i poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa macierzystego (cele ekonomiczne). W wyniku outsourcingu następuje redukcja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego, a w ślad za nim uproszczeni struktur i procedur organizacyjnych (cele organizacyjne).

Powinno to skutkować poprawą sprawności i efektywności zarządzania. Outsourcing sprzyja wreszcie obiektywizacji wyników ekonomicznych, wprowadzeniu działania i myślenia ekonomicznego, a także przedsiębiorczości, spełniając tym samym cele motywacyjne.

Korzyści: pozbycie się kosztów osobowych (zwalnianie pracowników pełnoetatowych realizujących dane zadanie), pozbycie się kosztów utrzymania infrastruktury.

Wady: z czasem korzystne rozwiązanie może prowadzić do zwiększenia kosztów, gdy zewnętrzni wykonawcy zaczną dyktować wyższe ceny lub mniej korzystne warunki dostawy, uzależnienie od innych, zwiększenie wrażliwości pozostałych w przedsiębiorstwie procesów.

Można wyróżnić 2 podstawowe rodzaje outsourcingu:

  • outsourcing kontraktowy (nazywany także outsourcingiem zewnętrznym),

  • outsourcing kapitałowy (nazywany także outsourcingiem wewnętrznym).

Z outsourcingiem kontraktowym mamy do czynienia wówczas, gdy rezygnujemy z realizacji funkcji w strukturze przedsiębiorstwa i przekazujemy jej wykonanie niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie kontraktu tzn. porozumienia lub umowy.

Oznacza to likwidację wszystkich elementów związanych z realizacją funkcji w przedsiębiorstwie, a więc zwolnienie pracowników, sprzedaż bądź likwidację majątku, likwidację komórki organizacyjnej itd. Jako przykłady outsourcingu kontraktowego można podać:

  • likwidację produkcji niektórych detali i podzespołów w ramach przedsiębiorstwa i ich zakup u niezależnych kooperantów,

  • likwidację własnej księgowości i zlecenie realizacji usług księgowych do biura rachunkowego,

  • rezygnację z zatrudnienia radców prawnych i zlecenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa, kancelarii prawnej,

  • likwidację własnej straży przemysłowej i zlecenie usług ochrony mienia przedsiębiorstwa firmie ochroniarskiej,

  • likwidację własnej służby ochrony zdrowia i zakup usług z tego zakresu w spółdzielni lekarskiej.

Z outsourcingiem kapitałowym mamy do czynienia wówczas, gdy wydzielamy funkcje z przedsiębiorstwa w postaci powiązanej kapitałowo spółki-córki. Oznacza to, że elementu związane z realizacją funkcji w ramach przedsiębiorstwa nie ulegają likwidacji, lecz są przekazywane do nowego podmiotu gospodarczego, czyli spółki-córki. Jako przykłady outsourcingu kapitałowego można podać:

  • wydzielenie działalności serwisowej ze struktury przedsiębiorstwa postaci spółki-córki serwisowej,

  • wydzielenie transportu zewnętrznego ze struktury przedsiębiorstwa w postaci spółki-córki transportowej

  • wydzielenie działalności socjalnej ze struktury przedsiębiorstwa w postaci spółki-córki socjalnej.

Podstawowym, ogólnym warunkiem outsourcingu jest akceptacja wydzieleń określonych rodzajów działalności ze strony właścicieli przedsiębiorstwa i jego kierownictwa. Zamiarem jest powierzenie wydzielonej części działalności wykonawcom zewnętrznym. Uzyskanie takiej akceptacji wymaga wykazania, że wydzielenia spowodują poprawę skuteczności działania przedsiębiorstwa w aspektach: strategicznym, rynkowym, ekonomicznym i motywacyjnym.

Wykazana musi być także możliwość zapewnienia skutecznej kontroli działalności po jej wydzieleniu. Przedmiotem wyodrębnienia może być działalność wyodrębniona pod względem rynkowym, przedmiotowym i/lub terytorialnym. Zapewniona powinna być możliwość obiektywnego określenia wymiernych ekonomicznie wyników wydzielenia działalności. Wydzielenie powinno być akceptowane także przez pracowników związanych z wydzieloną działalnością.

Tryb outsourcingu

Wydzielenie działalności ze struktury przedsiębiorstwa realizowane jest etapowo. W etapie pierwszym następuje inicjowanie wydzieleń. Może być ono spontaniczne lub zorganizowane. W przypadku zorganizowanej działalności określane są preferowane obszary wydzieleń wynikające ze strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa, a także tryb wydzieleń i inicjatorzy wydzieleń. W średnich i dużych przedsiębiorstwach powoływane są zazwyczaj komisje ds. wydzieleń, przygotowujące decyzje dla zarządu przedsiębiorstwa macierzystego.

Inicjatorami wydzieleń mogą być: zarząd przedsiębiorstwa macierzystego, kierownicy jednostek przedsiębiorstwa, a także pracownicy. Często inicjatywa wydzieleń pochodzi od ekspertów zewnętrznych zajmujących się strategią i restrukturyzacją przedsiębiorstwa macierzystego. Inicjatywy wydzieleń nie mają zazwyczaj sformalizowanej postaci. Mogą być zgłaszane pisemnie lub ustnie do zarządu przedsiębiorstwa lub komisji ds. wydzieleń. W etapie drugim następuje podjęcie decyzji, co do zgłoszonych inicjatyw wydzielenia.

W przypadku akceptacji inicjatywy wydzielenia powoływany jest zespół projektowo-wdrożeniowy odpowiedzialny za całokształt działań związanych z wydzieleniem. Pierwszym zadaniem zespołu jest przeprowadzenie badań wstępnych wydzielenia. Stanowią one treść trzeciego etapu wydzielenia. Celem merytorycznym badań wstępnych jest identyfikacja uwarunkowań strategicznych wydzielenia, zgodności wydzielenia ze strategią przedsiębiorstwa macierzystego oraz określenie podatności na wydzielenie.

Celem praktycznym badań wstępnych jest dokonanie selekcji inicjatyw wydzielenia przed podjęciem kosztownych i czasochłonnych badań szczegółowych. Wyniki badań wstępnych powinny być opracowane wg przyjętego, jednolitego schematu w postaci wniosku o podjęcie prac nad wydzieleniem. Wyniki badań wstępnych dają podstawę do podjęcia decyzji, co do akceptacji lub rezygnacji z badań szczegółowych, stanowiących następny etap prac nad wydzieleniem.

W przypadku stwierdzenia podatności na wydzielenie i pozytywnej decyzji muszą być stworzone warunki do kontynuacji prac. Polegają one na przydziale środków finansowych niezbędnych dla przeprowadzenia badań szczegółowych, oddelegowaniu pracowników do przeprowadzenia badań, zaangażowaniu pracowników zewnętrznych itp. W przypadku stwierdzenia braku podatności na wydzielenie prace nad wydzieleniem ulegają wstrzymaniu.

Celem następnego etapu badań jest dokonanie szczegółowej analizy skutków ekonomicznych wydzielenia oraz zaprojektowanie niezbędnych rozwiązań dotyczących wydzielenia. Badania szczegółowe prowadzone są przez zespół projektowo-wdrożeniowy z wykorzystaniem ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach ostatecznej decyzji o wydzielenie następuje przyjęcie zaprojektowanych rozwiązań organizacyjnych, podział środków na nakłady związane z wydzieleniem oraz, w przypadku outsourcingu kapitałowego, powołanie rady nadzorczej i zarządu wydzielanej spółki. Proces wydzielenia kończy etap wdrożenia, którego celem jest wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań i ich utrzymanie.

Wdrożenie jest realizowane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym w poprzednim etapie. Za wdrożenie odpowiedzialni są: zespół projektowo-wdrożeniowy we współpracy z odpowiednimi służbami przedsiębiorstwa. Ogólny nadzór nad wydzieleniem sprawuje zarząd przedsiębiorstwa macierzystego. Po dokonaniu wydzielenia, zazwyczaj po pół roku, sporządzany jest raport z realizacji wydzieleń. Stwierdzenie realizacji założonych celów kończy proces wydzielania.

Podobne prace

Do góry