Ocena brak

Otoczenie polityczne i prawne

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Jest to zagadnienie bardzo szerokie i niejednakowe dla różnych przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch rodzajów czynników jest państwo i inne or­ganizacje ustawodawcze. Tworzą one przepisy, które stanowiąc ramy działania, mogą kreować zagrożenia bądź szanse dla przedsiębiorstwa. Obecnie w Europie ogromnego znaczenia zaczyna nabierać ustawodawstwo ponadnarodowe, tworzone przez Unię Eu­ropejską. Parlament Europejski dąży do ujednolicenia praw panujących w krajach członkowskich, a także wymaga odpowiedniego przystosowania systemu prawnego w krajach - kandydatach do członkostwa w Unii. Nie należy także zapominać o obowiązu­jącym prawie międzynarodowym.

Warunki prawne regulują działanie firmy zarówno w jej sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Prawo cywilne, statut przedsiębiorstwa, prawo pracy, układy zbiorowe, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wpływają na funkcjonowanie wewnętrznej or­ganizacji firmy, choć i one mogą stanowić zagrożenia lub szanse rozwoju. Polityka go­spo­darcza, w tym przemysłowa, finansowa, walutowa, podatkowa ma znaczący wpływ na stosunki zewnętrzne przedsiębiorstwa. Przepisy prawne regulujące działal­ność go­spodarczą spełniają funkcje takie jak: ochrona interesów przedsiębiorstwa (zwłaszcza eliminacja nieuczciwej konkurencji), ochrona konsumentów przed nie­uczciwymi prak­tykami podmiotów gospodarczych, ochrona interesów społecznych.

Planując strategię działania należy uwzględnić ograniczenia płynące z narzuco­nych ram prawnych, wykorzystując przy tym istniejące szanse rozwoju, jakie daje np. proinwestycyjna polityka podatkowa. Duże przedsiębiorstwa łączą swoje wysiłki w celu wpłynięcia na ustawodawcę, aby konstruował on prawo jak najkorzystniejsze dla da­nego sektora. Lobbing stosowany przez pewne grupy nacisku, bo o nim właśnie mowa, jest szczególnie charakterystyczny dla branży tytoniowej, zwłaszcza w obliczu suro­wych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży i reklamowania papierosów zastoso­wanych w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej.

Z. Pierścionek twierdzi, iż dla zarządzania strategicznego największe znaczenie ma kształtowanie przez rząd polityki przemysłowej1. Widać to także w polskiej gospo­darce okresu transformacji, gdzie określone preferencje państwa dają większe szanse przetrwania i rozwoju organizacjom z pewnych sektorów, podczas gdy inne branże zo­stały pozostawione same sobie i trudzą się w walce konkurencyjnej z zagranicznymi potentatami. Preferencje polityki przemysłowej państwa tworzą szanse dla jednych i zagrożenia dla innych jednostek i całych przemysłów.

 

1 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, jw., s. 164.

Podobne prace

Do góry