Ocena brak

Otoczenie ekonomiczne

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Pod tym pojęciem rozumie się czynniki określone przez rozwój ogólnogospo­darczy - międzynarodowy i krajowy, sytuację w sektorze i branży, w tym także na ryn­kach zbytu. Wg. Kreikebauma1 głównymi wskaźnikami rozwoju ogólnogospodarczego są: rozwój produktu narodowego brutto, liczba i struktura ludności, w tym statystyka dotycząca gospodarstw domowych, struktury wieku społeczeństwa, struktury zatrud­nienia, a także procent ludności czynnej zawodowo (te elementy należy także rozumieć i rozpatrywać w szerszym aspekcie jako otoczenie demograficzne). Czynniki ekono­miczne to również: stopa wzrostu produkcji przemysłowej zwłaszcza w sektorze dzia­łania danego przedsiębiorstwa, program inwestowania w branży, wydatki państwa na rozwój sektora publicznego.

W odniesieniu do branży bada się czynniki wpływające na jej ekonomikę, co pozwala na porównanie rozwoju przedsiębiorstwa z przeciętną sytuacją w danej branży. Mogą to być: całkowity obrót branży, wzrost wydajności pracy czy też obroty analizo­wane według poszczególnych grup produktów. Analiza wymienionych czynników po­zwala nie tylko na konfrontację sytuacji przedsiębiorstwa z najbliższym otoczeniem, ale również może dać podstawy do zmiany strategii, w związku z odniesieniem do sytuacji w innych branżach i sektorach.

M. Romanowska wymienia także inne wskaźniki rozwoju i kondycji gospo­darki, które tworzą obraz otoczenia ekonomicznego2.

Stopa wzrostu ekonomicznego to odpowiednik omówionego wyżej wzrostu produktu narodowego brutto. Trend pozytywny (wzrost) charakteryzuje się dodatnim wpływem na całą gospodarkę, osłabia walkę konkurencyjną i stwarza nowe szanse dla przedsiębiorstwa. Trend negatywny prowadzi do recesji przynosząc spadek popytu, nasilenie się walki konkurencyjnej i wprowadzając szereg zagrożeń dla firmy.

Poziom inflacji ma wpływ również na wzrost gospodarczy. Z jednej strony ha­muje inwestycje wymuszając stosowanie wysokich stóp procentowych, z drugiej - de­precjacja rodzimej waluty staje się szansą dla eksporterów. Wysoka, galopująca inflacja zwiększa niepewność w budowaniu strategii.

Na poziom inwestycji, które w dużej mierze stanowią o konkurencyjności firmy, wpływ ma oczywiście także stopa procentowa. Jej wysoki poziom może stanowić za­grożenie w przypadku planów prowadzenia strategii ekspansywnych. Ten element jest także zaliczany do czynników tworzących otoczenie polityczne (polityka gospodarcza).

1 H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, jw.

2 M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, jw., s. 35.

 

Kierownictwo firmy i analitycy powinni wziąć także pod uwagę całokształt rynku finansowego i jego wpływ na przedsiębiorstwo i rozważane strategie. W szcze­gólności powinni się skoncentrować na wahaniach kursów walutowych czy funkcjono­waniu lokalnych rynków kapitałowych.

Z marketingowego punktu widzenia istotnym elementem jest siła nabywcza ludności, czyli finalnego ogniwa uczestniczącego w procesach ekonomicznych. Zależy ona od poziomu dochodu, cen, oszczędności, zadłużenia oraz dostępności kredytu. Czynniki te kształtują się w zróżnicowany sposób w poszczególnych krajach, w zależ­ności od poziomu i struktury rozwoju gospodarczego.

Podobne prace

Do góry