Ocena brak

Otoczenie demograficzne

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Przedsiębiorstwo powinno również dużą uwagę skoncentrować na tej grupie czynników, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Można wyróżnić kilka charakte­ry­stycznych elementów dotyczących zmian w tym zakresie. Należy tu wymie­nić: ogól­noświatową eksplozję demograficzną, starzenie się społeczeństw w krajach wysokoro­zwi­niętych, podział na grupy etniczne, zmiana struktury wykształcenia oraz struktury gospodarstw domowych, migracje ludności. Efektem przeobrażeń w zakresie w/w czynników jest podział rynku masowego na liczne mikrorynki, stworzone w wy­niku segmentacji przeprowadzonej na podstawie wieku, płci, narodowości, wykształ­cenia, miejsca zamieszkania czy stylu życia1.

1 Ph. Kotler, Marketing, jw., s. 146.

Podobne prace

Do góry