Ocena brak

Ostateczna forma dokumentu DTP

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Grafiką rastrową nazywamy obrazy otrzymane z przekształcenia ilustracji wielotonalnych w układy punktów (białych, czarnych lub barw­nych), których wielkość i kształt odpowiada jasności danych miejsc. W wyniku rastrowania obrazy komputerowe przekształcane są w bitma­py. Urządzenia wykorzystywane w DTP wyposa­żone są w RIP (Raster Image Processor), dzięki czemu mogą one zarządzać obrazem danym w formie serii kropek. Dane na temat utworzone­go w jakimś programie graficznym (bądź służą­cym do składu) dokumentu zapisane są w Post­Script - języku opisu strony wynalezionym przez Adobe Systems w połowie lat osiemdziesiątych. Dokumenty takie, na przykład ilustracje, zawiera­ją instrukcje dla wszelkich postscriptowych urzą­dzeń wyjściowych, a także obraz w formie bitma­py, który może być obejrzany na ekranie. Taki obraz daje operatorowi DTP pojęcie, jak mniej więcej wyglądać będzie interesująca go ilustracja po jej wydrukowaniu.
W zależności od tego, jakie jest przeznaczenie danego dokumentu, różne urządzenia używane są do nadania produktowi ostatecznej formy. W po­wszechnym użytku znajdują się czarno-białe drukarki laserowe. Działają one na zasadzie zbliżo­nej do kserokopiarki, wykorzystując promienie laserowe do przenoszenia obrazu na papier. Współczesne drukarki laserowe charakteryzują się rozdzielczością od 600 do 1200 dpi. Do pro­dukcji kolorowych publikacji używa się wielu różnego rodzaju urządzeń, na przykład drukarek laserowych, termicznych i sublimacyjnych. W drukarkach termicznych obraz uzyskiwany jest poprzez punktowe podgrzewanie termoczułe-go papieru. Intensywność kolorów takiego wy­druku jest większa niż w przypadku drukarki la­serowej, jednak barwy często zlewają się. Jest on także stosunkowo wolny, ponieważ głowica dru­karki musi czterokrotnie przejść przez zadrukowywany obszar, a przejścia te muszą być prze­dzielone odpowiednią ilością czasu, w którym obszar ten stygnie.
Drukarki sublimacyjne są szczytowym osią­gnięciem jeśli chodzi o wykończeniowe urządze­nia DTP. Wydruk z tej drukarki charakteryzuje się ciągłością tonów zbliżoną do tej otrzymywa­nej w przypadku fotografii. Podobnie jak wydruki na drukarce laserowej i termicznej, drukarka sub­limacyjna daje obraz składający się z kolorowych punktów, jednak rozprowadzanych razem. W re­zultacie otrzymujemy produkt doskonałej jakoś­ci, cechujący się intensywną kolorystyką. Dru­karki te są bardzo drogie, dlatego nieduże wydawnictwa zwykle korzystają w tym przypad­ku z usług świadczonych przez większe firmy.

Podobne prace

Do góry