Ocena brak

Orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); należy do wojewódzkich przychodni przemysło­wych oraz z ich upoważnienia do zakładów służby zdrowia o charak­terze specjalistycznym (w tym również przychodni przyzakładowych przemy­słowej służby zdrowia). Orzekać tak­że mogą komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia w trakcie przeprowadzania badań dla celów ren­towych i pozarentowych. Z wnioskiem
potrzebie przeprowadzenia rehabili­tacji występuje lekarz przemysłowej służby zdrowia lub innego zakładu służby zdrowia, sprawującego opiekę zdrowotną nad zakładem pracy, z włas­nej inicjatywy lub na podstawie opinii lekarza specjalisty za zgodą niepełno­sprawnego pracownika. Wniosek o po­trzebie przeprowadzenia rehabilitacji powinien zawierać w szczególności: dane personalne pracownika, zawód i charakterystykę stanowiska robocze­go, na którym jest on zatrudniony, rozpoznanie lekarskie, propozycje do­tyczące kierunku i rodzaju rehabili­tacji (terapia pracą, adaptacja do pra­cy na tym samym bądź zmienionym stanowisku roboczym) oraz stwierdze­nie, że istnieje możliwość prowadze­nia rehabilitacji w macierzystym za­kładzie pracy. Lekarz wnioskujący przedstawia również swoje propozycje odnośnie do warunków odbywania re­habilitacji, czasu jej trwania oraz moż­liwości zatrudnienia pracownika po zakończeniu rehabilitacji. Po roz­patrzeniu wniosku o potrzebie reha­bilitacji przez właściwą instancję i prze­prowadzeniu w miarę potrzeby badań uzupełniających pracownika wydaje ona orzeczenie lekarskie. Powinna je poprzedzać dokładna analiza charak­teru i przebiegu procesu chorobowe­go oraz stopnia przystosowania orga­nizmu do następstw i skutków cho­roby. Istotne znaczenie ma również ustalenie: kwalifikacji zawodowych, warunków pracy, możliwość szkolenia zawodowego itp. Jeżeli wyniki badań pozwalają na podjęcie pracy zawodo­wej, zakład orzekający wydaje opinię o potrzebie poddania pracownika re­habilitacji zawodowej w określonych warunkach (w ośrodku rehabilitacji zawodowej lub przemysłowej albo na wyodrębnionym stanowisku pracy) i przesyła je do zakładu przemysłowej służby zdrowia wnioskującego w spra­wie rehabilitacji oraz do zakładu pracy zatrudniającego pracownika. W razie odmowy wydania orzeczenia o po­trzebie rehabilitacji zawodowej zakład orzekający zawiadamia o tym zakład wnioskujący, uzasadniając swoje sta­nowisko. Orzeczenie o potrzebie prze­prowadzenia rehabilitacji zawodowej jest wiążące dla zakładu pracy. Pra­cownikom rehabilitowanym poza ma­cierzystym zakładem pracy, w ośrod­ku rehabilitacji zawodowej (przemysło­wej) typu międzyzakładowego, zakład pracy udziela bezpłatnego urlopu na okres przewidziany w orzeczeniu o po­trzebie rehabilitacji, natomiast między­zakładowy ośrodek rehabilitacji zawo­dowej (przemysłowej) zawiera na ten czas umowę o pracę, która ulega roz­wiązaniu bez wypowiedzenia z dniem zakończenia rehabilitacji.

Podobne prace

Do góry