Ocena brak

Orzekanie o konstytucyjności partii politycznych

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Istotą tego postępowania jest ustalenie, czy cele lub działalność partii politycznej są zgodne z Konstytucją. Konstytucja jest tu jedynym punktem odniesienia – Trybunał nie jest powołany do badania zgodności celów i działań partii politycznych z umowami międzynarodowymi czy ustawami. Najistotniejsze są kryteria wynikające z art. 11 i art. 13 K.

Odróżnić należy postępowanie związane z powstawaniem partii i działalnością partii już istniejących:

  1. Proces powstawania partii kończy wpis do ewidencji partii politycznych, którego dokonuje Sąd Okręgowy w Warszawie. Jeżeli jednak nabierze on wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad partii, tak ja określono je w statucie, ma on obowiązek wystąpienia do TK o zbadanie tej zgodności. Orzeczenie TK o sprzeczności celów partii politycznej z Konstytucją powoduje odmowę wpisu partii do ewidencji.

  2. Orzeczenie TK o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności już istniejącej partii politycznej powoduje wykreślenie partii z ewidencji, a tym samym oznacza poddanie partii postępowaniu likwidacyjnemu.

W omawianych tu sprawach TK zawsze orzeka w pełnym składzie. Jeśli chodzi o badanie celów partii, stosuje się odpowiednio procedurę kontroli norm. Przedmiotem badania jest wtedy statut partii. Gdy chodzi o działalność partii, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, a zebranie i utrwalenie dowodów Trybunał może zlecić Prokuratorowi Generalnemu.

Podobne prace

Do góry