Ocena brak

Orzekanie o konstytucyjności aktów ustawowych

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Ustawy podlegają kontroli w zakresie zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (jedynie tymi, które ratyfikowano w oparciu o ustawę akceptującą). O zgodności ustaw z Konstytucją Trybunał orzeka w składzie 5 sędziów. Kontrola zgodności jest dokonywana w oparciu o 3 kryteria:

  1. zgodności materialnej – badana jest treściowa zgodność regulacji zawartej w akcie niższym z regulacjami zawartymi w aktach wyższych,

  2. zgodności proceduralnej – badane jest dochowanie trybu wymaganego przepisami prawa do wydania aktu lub do zawarcia i ratyfikacji umowy,

  3. zgodności kompetencyjnej – Trybunał bada, czy organ wydający dany akt miał do tego kompetencję.

W sprawie konstytucyjności aktów ustawowych Trybunał wydaje wyrok.

Podobne prace

Do góry