Ocena brak

Orzeczenia zapadające w wyniku wniesienia podania o wznowienie postępowania

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ administracji publicznej wydaje decyzję w której:

1.odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie przesłanek 1-9, lub

2.uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie przesłanek 1-9 i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy

3.gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek okoliczności ( art.146 gdy od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat ( fałszywe dowody, decyzja wydana w wyniku przestępstwa) lub 5 lat ( pozostałe przesłanki wznowienia postępowania) – organ stwierdza tylko, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa i podaje powód z powodu którego nie uchylił tej decyzji.

Do góry