Ocena brak

Orzeczenia zapadające w wyniku postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej następuje w formie decyzji.

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje również w drodze decyzji.

Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek przesłanek zawartych w art.156 §2 ( tj. nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn: naruszenie przepisów o właściwości, decyzja dotyczy sprawy rozstrzygniętej już inną decyzją, została skierowana do osoby która nie była stroną w sprawie, zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia upłynęło lat 10, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne) – organ administracji publicznej ogranicza się do stwierdzenia , że decyzja zaskarżona została wydana z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

Organ wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji , jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 §1, z urzędu lub na wniosek strony na które służy zażalenie.

Podobne prace

Do góry