Ocena brak

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Podejście komunikacyjne do analizy zdrowia i zaburzeń, diagnozy i terapii

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Do twórców podejścia komunikacyjnego zalicza się badaczy działających w Mental Research Institute (MRI) w Pało Alto w Kalifornii; należą do nich - Don Jackson, Yirginia Satir, Jay Haley, John Weakland, Pauł Watzlawik i lider grupy, antropolog Gregory Batesom.

Aby jednak w pełni ocenić wkład tej szkoły do rozumienia patologii komunikowania się warto na wstępie omówić w skrócie cechy zdrowej komunikacji, tj. komunikacji służącej porozumiewaniu się. Informacje na ten temat znajdziemy w pracach teoretycznych, empirycznych oraz popular­nonaukowych Lidii Grzesiuk i zespołu.

Cechy komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej mogą być zarówno wskaźnikiem zdrowia psychicznego, jak i ważnym czynnikiem dla osiągania tego zdrowia.

Zachowania komunikacyjne sprzyjają zdrowiu, gdy są partnerskie, tj. osoby komunikujące się koncentrują się zarówno na sobie, jak i partnerze, żadna nie narzuca swojego zdania, każda słucha uważnie partnera, stara się zrozumieć jego przekaz i intencje, uzgadnia z partnerem początek i koniec rozmowy. Ważną cechą komunikowania jest też jego bezpośredniość, tj. kierowanie komunikatów wprost do rozmówcy. Komunikowanie się powinno być także w miarę otwarte, co oznacza, że wyrażamy stosowne do własnych potrzeb i sytuacji treści intymne i regulujemy poziom tej otwartości. Ważną rolę w procesie komunikowania się odgrywają informacje zwrotne, mogą one służyć porozumieniu i satysfakcji z wzajemnych kontaktów, wówczas gdy:

• dotyczą konkretnych zachowań i zachowań takich, które partner może zmienić;

• opisują własne uczucia wywołane zachowaniami partnera;

• adresowane są bezpośrednio do odbiorcy;

• są wolne od generalizacji i ocen.

Ten sposób przekazywania informacji zwrotnych jest regułą zawartą w kon­traktach dla grup treningu interpersonalnego. Dla efektywności komunikacji, czyli porozumienia, potrzebna jest także spójność między komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi, gdyż brak tej spójności należy do najważniej­szych przyczyn zaburzeń.

Do góry