Ocena brak

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcja podwójnego związania Batesona, Jacksona, Haleya i Weaklanda

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Odkrycie tego sposobu komunikowania, wiąże się z faktem, że w życiu człowieka, w jego rodzinie i w ramach instytucji wychowawczych stosuje się sposoby informowania, które z natury swojej są wewnętrznie sprzeczne, niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to, np. zachęcania lub nakłaniania, czasem nawet pod presją do zachowań, które realizują się tylko wówczas, gdy są spontaniczne i generowane od wewnątrz („bądź bardziej spontanicz­ny", „bądź rozluźniony", „powiedz, że mnie kochasz", „musisz być bardziej dominujący").

Bateson i inni opisali specyficzny sposób komunikowania się osób znaczących (członków rodzin) z pacjentami schizofrenicznymi pod nazwą podwójnego związania.

Ten typ komunikowania się zachodzi w warunkach:

• gdy wśród dwóch lub więcej osób jedna pełni „rolę ofiary";

• gdy powtarzają się serie komunikatów;

• pierwotny negatywny nakaz „Nie zachowuj się tak, bo zostaniesz ukarany" lub „Jeśli nie zachowasz się tak, spotka cię kara" pozostaje w konflikcie;

• z wtórnym negatywnym nakazem - „Nie traktuj tego tak poważnie", „Nie traktuj tego jako kary", „Nie musisz podporządkowywać się moim nakazom", „Nie myśl, że to kara, przecież to wszystko dzieje się dla twojego dobra";

trzeci nakaz zakazuje „ofierze" wyjścia z pola.

Czasem zaprzeczeniem komunikatu może być także niespójność komuni­katu werbalnego i niewerbalnego. Matka przywołuje dziecko do siebie, otwiera ramiona, jednakże na widok jego zabrudzenia zamiast go przytulić, zatrzymuje, i odpycha i nie wyjaśnia tej sytuacji. Niezgodność komunikatów może także dotyczyć aspektu treściowego i ustosunkowania. Pokazano to w powyższym przykładzie, a także w wydarzeniu opisanym przez Batesona i innych.

Do góry