Ocena brak

Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Nadzór nad egzekucją sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organu, który prowadzi egzekucję. W szczególnych przypadkach do wstrzymania czynności egzekucyjnych należności pieniężnych od rolników uprawniony jest wójt lub burmistrz. O wstrzymaniu czynności zawiadamia on niezwłocznie organ egzekucyjne, który decyduje o dalszych czynnościach. Jednorazowo i na okres nie dłuższy jak 30 dni, wstrzymania czynności egzekucyjnych może dokonać wojewoda.

O takim wstrzymaniu zawiadamia on niezwłocznie ministra finansów, podając przyczyny wstrzymania. Kontrolę nad przestrzeganiem w toku postępowania przepisów ustawy, egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym sprawuje minister finansów publicznych. W przypadku świadczeń niepieniężnych właściwy rzeczowo minister, centralny organ administracji rządowej, inne organy administracji publicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry