Ocena brak

Organy właściwe w sprawach paszportowych

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda.

Paszporty dyplomatyczne i służbowe wydaje, wznawia i dokonuje w nich zmian minister właściwy do spraw zagranicznych.

Paszporty tymczasowe wydaje konsul obywatelom polskim nieposiadającym paszportu wydanego w Polsce, w celu umożliwienia im powrotu do Polski.

  • Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami paszportowymi.

  • Minister właściwy do spraw zagranicznych sprawuje nadzór nad paszportami dyplomatycznymi i paszportami służbowymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podobne prace

Do góry