Ocena brak

Organy wewnętrzne Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Organy wewnętrzne są to organy o charakterze pomocniczym występują pod nazwą komitetów rad, zespołów. Prezes RM z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM może w drodze zarządzenia tworzyć organy pomocnicze RM lub prezesa RM w szczególności:

a) stały komitet lub komitety RM w celu przygotowania i uzgadniania rozstrzygnięć lub stanowisk RM i Prezesa RM w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów

b) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy

c) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze

Stały Komitet Rady Ministrów- do jego zadań należy przygotowanie i przedstawienie RM lub Prezesowi RM projektów rozstrzygnięć lub stanowisk RM lub prezesa RM przez wyrażenie opinii, udzielania rekomendacji projektom dokumentów rządowych które będą przedstawiane RM do rozpatrzenia. Komitet ten może określać terminy i sposoby wykonywania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez RM lub Prezesa RM. Komitetowi przysługuje prawo powołania rzeczoznawców lub ekspertów do opracowań analiz prognoz i ekspertyz. Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach.

Komitet Europejski RM jest organem opinio-doradczym Jego zadaniem jest przygotowanie, uzgadnianie lub opiniowanie projektów rozstrzygnięć albo stanowisk RM lub Prezesa RM w sprawach związanych z naszym członkowstwem w Unii Europejskiej.

Rada Społeczna to organ opiniodawczo- doradczy przy Prezesie w zakresie polityki społecznej. Jej kadencja wynosi 4 lata a liczba członków wynosi 20. Do jej zadań należy przygotowanie i wyrażanie opinii dotyczących: polityki społecznej- strategii rozwoju społecznego, metod analizowania problemów związanych z wprowadzaniem celów polityki społecznej do rządu, zagrożeń realizacji celów strategii społecznej rządu, współpracy i wymiany informacji między środowiskami reprezentowanymi w radzie społecznej, zwalczania dyskryminacji z [powodu rasy, współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej.

Rada legislacyjna jest organem opinio- doradczym RM i Prezesa RM w sprawach stanowienia prawa i oceny jego stanu w określonych dziedzinach. Zadania te: dokonywanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach, opiniowanie projektów ustaw opracowanych z inicjatywy Rządu i założeń do projektu ustaw o szczególnej doniosłości, opiniowanie projektów o szczególnej doniosłości opracowywanych z inicjatywy posłów, Senatu, Prezydenta.

Rządowe Centrum Legislacji czuwa nad zapewnieniem obsługi prawnej RM i: opracowuje stanowiska prawno- legislacyjne, koordynuje przebieg uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych, opracowuje rządowe projekty aktów prawnych skierowane do rozpatrzenia przez RM, opracowuje rządowe projekty aktów prawnych w zakresie ustalonym przez RM, redaguje dzienniki urzędowe, współdziała z komitetem integracji Europejskiej, kontroluje wydawane przez organy adm. publicznej rządowe przepisy wykonawcze.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych służy do prognozowania rozwoju gospodarczego. Przygotowują prognozy długookresowych programów rozwoju gospodarczego i społecznego.

Podobne prace

Do góry