Ocena brak

ORGANY WEWNĘTRZNE POMOCNICZE SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

KONWENT SENIOKORÓW wew. organ, nie tyle pomocniczy co doradczy wobec Prezydium Sejmu. Skład: Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, przedstawiciele porozumień klubów parlamentarnych jeżeli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Zapewnia współpracę klubów sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W posiedzeniach konwentu zawsze bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu i mogą też osoby zaproszone przez Marszałka lub na wniosek członków Konwentu.

Opiniuje m.in.: projekty planów prac Sejmu, projekty porządku dziennego posiedzeń Sejmu i ich terminy, wnioski dotyczące trybu dyskusji, wnioski co do wyboru przez Sejm jego organów, zadania i przebieg pracy Kancelarii Sejmu, inne sprawy przekazane jemu przez Marszałka lub Prezydium Sejmu. Konwent może być zwoływany przez Marszałka z jego własnej inicjatywy lub z Prezydium Sejmu lub na wniosek klubu reprezentowanego w Konwencie lub grupy conąjmniej 15 posłów.

 KOMISJA SEJMOWE- Rozpoznawanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu. Wyrażanie opinii w sprawach przekazanych im przez plenum Sejmu. Marszałka lub Prezydium Sejmu. Pomaganie Sejmowi w jego działalności kontrolnej w zakresie określonym przez Konstytucję i ustawy. Sejm powołuje na okres swojej kadencji 27 komisji stałych i może powoływać komisje nadzwyczajne i tzw.: komisje śledcze do zbadania określonej sprawy, stosując dla ich działania tryb określony przepisami kodeksu postępowania karnego.

Stałe komisje to np.: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Regulaminowa i Spraw Poselskich. Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać przewodniczący klubów poselskich albo grupy 35 posłów. Sejm na wniosek Prezydium wybiera członków. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Marszałek, na którym wybierają członkowie Prezydium ( przewodniczący i zastępcy). Posiedzenia są zamknięte, chyba że razem z innymi Komisjami. Komisje mogą zapraszać na swoje posiedzenia innych uczestników.

Muszą zaproszeni złożyć pisemne zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy. Komisje obradują na posiedzeniach w których mają obowiązek uczestniczyć osoby, których działania związane są z rozpatrywanymi sprawami. ( ministrowie itp.). Komisja może uchwalać dezyderaty, opinie, sprawozdania, projekty uchwał, rezolucji, apeli, oświadczeń albo deklaracji Sejmu. Uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1\3 liczby członków Komisji.

Podobne prace

Do góry