Ocena brak

ORGANY WEWNĘTRZNE KIEROWNICZE SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

MARSZAŁEK- jednoosobowy, kierowniczy, wew. organ Sejmu. Na skutek dekonstytucjonalizacji instytucji Prezydium Sejmu, jego rola znacznie wzrosła. Kandydaci muszą złożyć oświadczenie dot. współpracy ze służbami bezp. ( nie mogą oni kandydować).

Przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu, reprezentuje Sejm na zewnątrz, kieruje Prezydium Sejmu, zwołuje Konwent Seniorów, przewodniczy jego obradom, sprawuje piecze nad spokojem i porządkiem w Sejmie i na obszarze do niego należącym.

PREZYDIUM SEJMU- wewnętrzny, kolegialny organ Sejmu, pomocniczy i doradczy organ wobec marszałka. Skład: Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie. Nie kiruje już pracami Sejmu choć posiada ograniczone kompetencje związane z organizacją prac Izby. Ustala plany prac Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Ustala tzw.: tygodnie posiedzeń z wyprzedzeniem conąjmniej 3- miesięcznym. Dokonuje wykładni regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Sejmu.

Organizuje współprace między komisjami sejmowymi i koordynuje ich działania- Ustala zasady doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych oraz korzystania z opinii ekspertyz, podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu.

Podobne prace

Do góry