Ocena brak

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, jakie jak sołectwa na obszarach wiejskich, dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

  • Są one tworzone na podstawie art. 5 ustawy gminnej, w drodze uchwały rady gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy samych mieszkańców.

  • Zasady tworzenia jednostek pomocniczych ustala statut gminy.

  • Organizacje i zakres działania sołectwa, dzielnicy lub osiedla ustala rada gminy indywidualnie w formie odrębnego statutu.

  • Statut może przewidywać powstanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.

Podobne prace

Do góry