Ocena brak

ORGANY UCZELNI

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Organami kolegialnymi uczelni są senat i rady wydziałów. Organami jednoosobowymi uczelni jest rektor i dziekani. Organami wyborczymi uczelni są kolegia elektorów jeżeli statut je przewiduje.

W skład senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektor lub prorektorzy, dziekani, wybrani przedstawiciele w liczbie określonej przez statut uczelni [np. profesorowie zwyczajni lub nadzwyczajni lub nauczyciele akademiccy posiadający tytuł dr hab., (pozostali nauczyciele akademiccy, osoby z samorządu studenckiego – nie mniej niż 10% składu senatu), a także inni pracownicy uczelni- nie więcej niż 10% składu senatu]. Profesorowie zwyczajni lub nadzwyczajni stanowią ponad połowę, lecz nie więcej niż 3\5 składu senatu.

Do kompetencji senatu należy:

ustalanie ogólnych kierunków działalności uczelni,

tworzenie i znoszenie, na wniosek rady wydziału, kierunków studiów,

nadawanie tytułu doktora honoris causa,

wyrażanie zgody na zawieranie przez rektora umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi, a także na prowadzenie przez uczelnię szkoły ponad podstawowej,

uchwalenie planu rzeczowo-finansowego uczelni,

ustalenie na zasadach określonych w ustawie i statucie uczelni pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,

wyrażanie zgody zgodnie z zapisami statutu na np. nabycie lub zbycie przez uczelnię składników mienia, przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu, przystąpienie do spółki, spółdzielni, na utworzenie fundacji itd.,

ocena działalności rektora oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności uczelni,

podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawach i statucie.

Rektor w szczególności:

podejmuje decyzje dot. mienia i gospodarki uczelni, przekraczające zakres zwykłego zarządu uczelni,

sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni w zakresie zwykłego zarządu,

wydaję, na wniosek dyrektora administracyjnego, regulamin organizacyjny uczelni,

dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie uczelni.

W skład rady wydziału wchodzą: dziekan jako jej przewodniczący, prodziekan lub prodziekani, nauczyciele akademiccy, pracownicy i samorząd studenckiego wydziału. Do kompetencji tej rady należy:

ustalanie ogólnych kierunków działania wydziału,

uchwalanie, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego, programów nauczania i planów studiów,

uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału,

ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału,

podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub statucie uczelni.

Od uchwały rady wydziału służy odwołanie do senatu.

Dziekan:

kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz,

jest przełożonym pracowników i studentów wydziału,

sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,

dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie wydziału,

podejmuje decyzje dot. funkcjonowania wydziału, a także inne określone w ustawie lub statucie uczelni.

Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora.

Rektor wybierany jest przez kolegium elektorów albo przez senat spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień dr hab., także nie zatrudnionych w uczelni. Organ wybierający rektora oraz tryb jego wyboru określa statut uczelni. Prorektora lub prorektorów w liczbie określonej przez statut uczelni wybiera organ, który dokonał wyboru rektora, na wniosek tego rektora. Dziekan jest wybierany przez radę wydziału albo kolegium elektorów. Organ wybierający dziekana oraz tryb jego wyboru określa statut uczelni.

Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa trzy lata, chyba ze statut uczelni przewiduje krótsza kadencję danego organu. Kadencja rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów i kończy się z dniem 31 sierpnia, chyba że statut uczelni stanowi inaczej. Rektor, prorektor, dziekan lub prodziekan może być wybrany na tę samą funkcję nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

Podobne prace

Do góry