Ocena brak

Organy samorządu terytorialnego

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Zakres działania gminy to sprawy publ. o znaczeniu lokalnym. Podstawowe zadanie gminy to "zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców".

Organami sam. teryt. są:

1. Rada Gminy - organ stanowiący i kontrolujący; Właściwość rady gminy to uchwalanie statutu gminy, wybór i odwołanie zarządy, powołanie i odwołanie skarbnika oraz sekretarza gminy (na wniosek przewodniczącego zarządu gminy), uchwalanie budżetu gminy, udzielenie lub nie absolutorium zarządowi, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Skład rady gminy to:

- wybierany ze swego grona przewodniczący (organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady),

- 1-3 wiceprzewodniczących.

Oni nie mogą być w zarządzie gminy. Rada gminy kontroluje działalność zarządu i jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje komisję rewizyjną (opiniuje wykonanie budżetu i to ona występuje z wnioskiem do R.G. o udzielenie lub nie zarządowi absolutorium), która jest komisją obligatoryjną. Rada gminy działa wg statutu ogłoszonego w woj. dzienniku urzędowym.

2. Zarząd Gminy - organ wykonujący; Zadaniem zarządu jest przygotowanie projektów uchwał R.G., określenie sposobu wykonania tych uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek org. Skład zarządu:

- przewodniczący (wójt, burmistrz lub prezydent miasta),

- zastępcy i inni członkowie (3-7 osób).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) organizuje pracę zarządu gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy, oraz ją reprezentuje. Jednostka pomocnicza zarządu to Urząd Gminy (ma regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek zarządu przez radę gminy). Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jest on zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu. Urząd prowadzi zbiór wszystkich przepisów gminnych. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu bez prawa głosu.

Podobne prace

Do góry