Ocena brak

Organy sądów powszechnych

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Organy sądów powszechnych są: prezes oraz na szczeblu sądów wojewódzkich i sądów apelacyjnych organy samorządu sędziowskiego tj. zgromadzenia ogólne i kolegia.

Istnienia organów samorządu traktowane jest jako ważna gwarancja niezawisłości sędziowskiej.

Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni funkcje administracji sądowej i sprawuje nadzór administracyjny nad sądami niższymi.

Prezesów powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości, po zaciągnięciu opinii zgromadzenia ogólnego danego sądu, a jeśli chodzi o prezesów sądów rejonowych – po zaciągnięciu opinii kolegium sądu wojewódzkiego.

Opinia nie ma charakteru wiążącego, ale zgromadzenie ogólne (kolegium) może też uchwalić „sprzeciw”, i wtedy decyzja Ministra nie dochodzi do skutku.

Zgromadzenie ogólne – składa się ze wszystkich sędziów danego sądu, a w sądach wojew. obejmuje ono też przedstawicieli sądów rejonowych.

Do jego zadań należy m.in. przedstawienie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na sędziów danego sądu, opiniowanie kandydatury prezesa sądu, wybór kolegium, wysłuchiwanie informacji prezesa i kolegium.

Kolegium składa się z 4 – 10 sędziów wybieranych przez zgromadzenie ogólne.

Zwierzchni nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnych sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Podobne prace

Do góry