Ocena brak

Organy (przenoszenie właściwości)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Regułą jest, że ustawa określa zakres działania danego organu. Ustawa może określać, iż pewne zadania stanowią zadania własne określonego podmiotu administracji. Jednakże, ze względu na efektywność działania administracji i pomniejszenie kosztów administrowania ustawodawca może zlecać określonemu podmiotowi wykonanie zadań zleconych z zakresu zadań innego podmiotu administracji. I tak ustawy mogą nakładać na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Co więcej, gmina może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej również na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Zawarcie takiego porozumienia jest obecnie prawnie możliwe, ponieważ ustawy przewidują możliwość zawierania takich porozumień. Przenoszenie właściwości w drodze zlecenia pociąga za sobą szereg konsekwencji. Do nich należy przekazanie organowi przejmującemu zadania zlecone stosownych środków, zwłaszcza środków finansowych. Zmiana właściwości musi być ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Podobne prace

Do góry