Ocena brak

ORGANY PODATKOWE

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Ordynacja podatkowa nie definiuje pojęcia organu podatkowego, a jedynie wymienia w art.13 podmioty, które do tej grupy można zaliczyć.

W Polsce istnieją 2 piony organów podatkowych: państwowe i samorządowe, o bardzo zróżnicowanym statusie prawnym.

Są wśród nich:

 1. organy finansowej administracji specjalnej i organy samorządowe

 2. organy monokratyczne i kolegialne

 3. klasyczne organy administracji i podmioty, które tylko na płaszczyźnie procesowej pełnią taką funkcję ( wyodrębnienie funkcjonalne)-pełnią funkcję ogólno-podatkową- realizacja zobowiązania podatkowego.

Minister Finansów :

Pozycja jest różna w różnych systemach podatkowych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych i dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Jest:

 1. Organem pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia-z urzędu

 2. Organem odwoławczym ode decyzji wydanych w powyższych kategoriach spraw

 3. Organem właściwym w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych

 4. Organem właściwym w sprawach interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dot. problematyki podatkowej

 5. Organem właściwym w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 6. Naczelnym organem kontroli skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego: (najniższy szczebel administracji skarbowej)

organ podatkowy pierwszej instancji

 1. Zajmuje się wymiarem i poborem podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, oraz innych należności budżetowych z wyjątkiem podatków i należności których wymiar i pobór należy do innych organów

 2. Rejestruje podatników

 3. Przyjmuje deklaracje podatkowe

 4. Wykonuje kontrole podatkową

 5. Wykonuje egzekucję należności pieniężnych

Dyrektor Izby Skarbowej:

 1. Jest organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub organem I instancji na podstawie odrębnych przepisów, a także organem odwoławczym od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji.(art. 13§1pkt.2 OrdPU)

 2. Na podstawie art.26§1 ustawy o kontroli skarbowej jest organem II instancji w sprawach w których dyrektor urzędu kontroli skarbowej zakończył postępowanie kontrolne decyzją, gdy ustalenia dotyczyły podatków, opłat i innych należności budżetu państwa, których wymiar należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa

Są organami I instancji w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów gmin.

 1. Wydają indywidualne decyzje w sprawie ustalenia lub określenia zobowiązań podatkowych, ulg i zwolnień podatkowych, ulg i zwolnień dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od posiadania psów, opłaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Są organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego. Kolegium orzeka w składach 3-osobowych na posiedzeniach jawnych i niejawnych.

 1. Podstawowym ich zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od wydawanych przez te podmioty postanowień i decyzji administracyjnych.

Struktura organów celnych

Naczelnik Urzędu Celnego :

Jest organem podatkowym I instancji na podstawie 2 różnych ustaw:

Do jego zadań należy w szczególności:

 1. Dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych

 2. Dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego

 3. Dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Dyrektor Izby Celnej:

 1. Sprawuje nadzór nad naczelnikami urzędów celnych i jest organem II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych

 2. Rozstrzyga w I instancji w sprawach celnych określonych w odrębnych przepisach

 3. Jest organem II instancji w sprawach w których dyrektor urzędu kontroli skarbowej zakończył postępowanie kontrolne decyzją, gdy ustalenia dotyczyły podatku akcyzowego

 4. Ma kompetencje do wymiaru podatku akcyzowego. To policja skarbowa do kontrolowania wszystkich podatników

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:

Jest organem kontroli skarbowej, kieruje pracą urzędu a w szczególności:

 1. Wydaje decyzje i wyniki kontroli w sprawach podatków, opłat oraz innych należności budżetu państwa, których wymiar należy do właściwości Naczelników Urzędów Skarbowych oraz w sprawie podatku akcyzowego. (kończy postępowanie kontrolne decyzją gdy ustalenia dot. j/w)

 2. Od decyzji służy odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej albo izby celnej

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej:

Jest organem wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej.

 1. Sprawuje nadzór nad Wojewódzkimi Kolegiami skarbowymi

 2. Koordynuje działania w zakresie kontroli, podejmowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej

Do góry