Ocena brak

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011

PM nie określa, na jakich zasadach na być oparty proces podejmowania przez państwo decyzji w stos. m. Przedmiotem prawnomiędzynarodowego uregulowania jest natomiast sfera reprezentacji państwa (kto i na jakich zasadach może wyrażać wolę państwa w stos. zewnętrznych); art. 7 KW z 1969 r.: „ze względu na ich funkcje i bez potrzeby przedkładania pełnomocnictw, następujące osoby uważa się za reprezentujące swoje państwo:

  1. głowy państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych – dla dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem traktatu;

  2. szefów misji dyplomatycznych dla przyjęcia tekstu traktatu między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym;

  3. przedstawicieli skredytowanych przez państwa bądź na konferencji m., bądź przy org. m. lub przy jednym z jej organów – dla przyjęcia tekstu traktatu na tej konferencji, w tej org. lub w tym organie.”

Innym zagadnieniem, którym zajmuje się PM w związku z reprezentacja są przywileje i immunitety, jakie przysługują osoba występującym w charakterze org. państwowych poza granicami jego terytorium.

Podobne prace

Do góry