Ocena brak

ORGANY KONTROLI PRZESTRZGANIA PRAWA

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Prokuratura, rzecznik praw obywatelskich, NIK, krajowa rada radiofonii i TV;

PROKURATURA: strzeże praworządności i ścigania przestępstw. Od 1990 prok. generalnym jest minister sprawiedliwości. Podlegają mu inni prokuratorzy. Oni nadzorują postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a później wyst. jako oskarżyciele publiczni.

PRZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - jest nim prof. Adam Zieliński, wybierany przez sejm za zgodą senatu na 5 lat, musi być osobą apolityczną. Stoi na straży wolności i praw człowieka, urząd ten powstał w 1987r., jest to jednoosobowy organ kontroli, podejmuje działanie na podstawie skargi lub samodzielnie, może odmówić podjęcia sprawy bez podania przyczyny, nie jest ogranem rozstrzygającym, może upomnieć urząd, może wnieść o rewizję nadzwyczajną wyroku wyroku, rzadko porusza się jednak prawa człowieka, skargę do rzecznika może skierować nawet cudzoziemiec.

NIK - jest naczelnym organrm kontroli państwowej, podlega państwu i działa na zasadzie kolegialności. Kieruje tym urzędem prezes wybierany na 6 lat (max. 2 kadencje) przez sejm za zgodą senatu. Kontroluje prawidłowość wydawania państwowych pieniędzy, może ingerować w zakłady prywatne, które wyk. zlecenia dla rządu, kontroluje org. adm. centralej i organy samorządu terytorialnego. Prezes ma immunitet.

KRRiTV - chroni wolności słowa, prawa do informacji, interesu publicznego. Jest powołana przez sejm i senat oraz prezydenta, jej członkowie nie mogą należeć do partii, zapewnia pluralistyczny charakter TV i radia.

Podobne prace

Do góry