Ocena brak

ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - ETYKA W DZIAŁANIACH PUBLIC RELATIONS

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Realizacja zasad public relations w Polsce często jeszcze odbiega w wielu punktach od uznanych na świecie wzorców.Public relations jednak wciąż jest dziedziną młodą, choć prężnie się rozwija. Sprzyja to powstawaniu zjawisk niepożądanych, co wynika często z ignorancji i niezrozumienia podstawowych zasad działania public relations. Jeszczenie wszyscy zrozumieli, że firma nie będzie miała dobrej reputacji, jeśli jej reprezentanci nie będą postępować etycznie wkontaktach z otoczeniem.

W przypadku public relations można zastosować reguły etyki zawodowej biznesmena i menedżera. Zawód menedżerapowinien być takim zawodem, któremu przypisuje się pewne atrybuty zaufania społecznego, podobnie jak lekarzom,duchownym czy dziennikarzom. Poza tym zajmowanie stanowisk kierowniczych w organizacji powinno nieodłączniewiązać się ze szczególną dbałością o zaufanie klientów, kontrahentów oraz własnej załogi.

Podstawowe zalecenia dotyczące zawodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zostały rozwiniętew szczegółowych kodeksach zawodowych. Taki kodeks funkcjonuje również w public relations. W Polsce jest tokodeks etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations przyjęty na II Kongresie PSPR w 1996 roku. Oto jego treść:

„Pracownicy public relations, świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu, dobrowolnieprzyjmują ten kodeks i deklarują, że w swojej pracy kierować się będą jego postanowieniami w celu kreowania jak najlepszejreputacji zawodu public relations.

1. Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowejwobec swoich klientów i adresatów swoich działań.

2. W celu zachowania szczególnej staranności, rzetelności i uczciwości pracownik public relations jest zobowiązany doprzestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście ibez zniekształceń.

3. Pracownik public relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z Jego wiedzą idoświadczeniem są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd.

4. Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba że zainteresowanestrony, po przedstawieniu im wszystkich faktów, wyrażą na to zgodę.

5. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochronyprywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współ-pracowników i adresatów swoich działań.

6. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców

7. i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby, których tajemnicedotyczą lub które je powierzyły, wyrażą na to zgodę.

8. Pracownik public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do korumpowania środkówmasowego przekazu.

9. Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do publikacji i wykorzystaniabez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom.

10. Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, to pracownik public relations maprawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego zgodnie z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalnościreklamowej i

11. Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatuuzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne a jegowynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.

12. Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innym pracownikiem public relations i szkodzić jegoreputacji.

13. Pracownik public relations, kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniamilub postanowieniami niniejszego kodeksu.

14. Członkowie i władze Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz inni sygnatariusze niniejszego kodeksu zobowiązująsię do upowszechniania jego treści".

PODSUMOWANIE

1) Public relations jest dziedziną interdyscyplinarną, dlatego wymaga od pracownika PR ciągłego samodoskonaleniai zdobywania nowych umiejętności.

2) wyborze sposobu prowadzenia działań public relations przez organizację decyduje wiele kryteriów, w tymplanowane rozmiary działań PR oraz ich regularność,

3) możliwości finansowe i kadrowe, dostepność zewnętrznych usług konsultingowych oraz warunkówzewnętrznych.

4) Działania PR można prowadzić w firmie w trojaki sposób: poprzez służby własne, zlecając je agencji zewnętrznejoraz organizując własny dział PR współpracujący z agencją zewnętrzną.

5) W zbieraniu informacji można posłużyć się badaniami marketingowymi. Badania ilościowe polegają na sondażuwybranej grupy docelowej za pomocą ankiety, po zwalają zbadać rozkład opinii w wyznaczonej grupie respondentów.Badania ilościowe służą zebraniu informacji o charakterze jakościowym, należą do nich wywiady pogłębione orazzogniskowane wywiady grupowe (fokusy).

6) Ocena skuteczności działań PR zależy od właściwego wyznaczenia celów działań oraz przyjęcia wiarygodnych,realistycznych, konkretnych i akceptowalnych kryteriów. Istnieją różne metody pomiaru skuteczności działań.

7) Firma nie będzie miała dobrej reputacji, jeśli jej reprezentanci nie będą postępować etycznie w kontaktach zotoczeniem. Dlatego w szczególny sposób pracowników public relations obowiązuje etyka zawodowa.

Podobne prace

Do góry